Числата, които са в указания диапазон

Да се напише програма, която позволява да се въвеждат числа до въвеждане на 0 и отпечатва числата, които са в указан предварително диапазон (a, b).

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Числата, които са в указания диапазон

 1. kaloyan каза:
  #include <iostream>
    
  using namespace std;
    
  struct ListNode {
   int value;    // данни
   ListNode * next; // указател към следващия елемент
  };
    
  void init(ListNode* &pStart) {          // инициализиране на списък
   pStart = NULL;
  }
    
  void insertFirst(ListNode* &pStart, int aValue) {// вмъква елемент в началото
   ListNode* pnew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
   pnew->value = aValue;             // записваме в него данните
   pnew->next = pStart;              // следващият след него е стария първи елемент
   pStart = pnew;                 // запомняме новия елемент като първи
  }
    
  void insertLast(ListNode* &pStart, int aValue) {// вмъква елемент в края
   if(!pStart)                  // ако списъкът е празен
    insertFirst(pStart, aValue);        // вмъкваме в началото
   else {
    ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
    while (p->next)
     p = p->next;               // и търсим елемент без следващ (т.е. последния)
    ListNode* pnew = new ListNode ;       // заделяме памет за новия елемент
    pnew->value = aValue;            // записваме в него данните
    pnew->next = NULL;             // той няма следващ елемент, защото е последен
    p->next = pnew;               // но досегашният последен вече сочи към новия
   }
  }
    
  ListNode* nodeAt(ListNode* &pStart, int aPos) { // връща указател към елемент на зададена позиция
   if(aPos < 0) {                // проверка за невалидна позиция
    cout << "Posiciata triabva da e >= 0!" << endl;
    return NULL;
   }
   if(!pStart) {                 // проверка за празен списък
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return NULL;
   }
   if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
    return pStart;               // връщаме указател към първия елемент
   }
   ListNode* p = pStart;             // насочваме указател за обхождане към началото
   int i = 0;                  // декларираме брояч на елементите
   while(i != aPos && p) {            // докато не достигнем желаната позиция и списъкът не е свършил
    p = p->next;                // преминаваме на следващия елемент
    i++;                    // и увеличаваме брояча
   }
   if(!p) {                   // ако сме излезли от горния цикъл, защото p е станало NULL
    cout << "Nevalidna pozicia " << aPos << ", ima samo " << i << " elementa!" << endl;
    return NULL;
   }
   return p;                   // връщаме указател към открития елемент
  }
    
  bool insertAt(ListNode* &pStart, int aPos, int aValue) { // вмъква елемент на зададена позиция
   if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
    insertFirst(pStart, aValue);        // ползваме наготово insertFirst
    return true;                // и излизаме
   }
   ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos-1);     // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
   if(!p) return false;             // ако няма такъв, явно има грешка
   ListNode* pNew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
   pNew->value = aValue;             // записваме данните
   pNew->next = p->next;             // 'следващ' на новия ще е елемента на позиция aPos
   p->next = pNew;                // елемента на позиция aPos-1 ще сочи към новия
   return true;                 // вмъкването е успешно
  }
    
  bool removeFirst(ListNode* &pStart) {      // премахва елемента в началото
   if(!pStart) {
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return false;
   }
   ListNode* temp = pStart;           // запомняме кой е първия елемент
   pStart = pStart->next;            // насочваме началото към 'следващия' му
   delete temp;                 // изтриваме първия
   return true;
  }
    
  bool removeLast(ListNode* &pStart) {      // премахва елемента в края
   if(!pStart) {
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return false;
   }
   else if(!pStart->next) {
    delete pStart;
    pStart = NULL;
    return true;
   }
   else {
    ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
    while(p->next && p->next->next) p = p->next;// и търсим предпоследния елемент
    delete p->next;               // изтриваме ел. след него (т.е. последния)
    p->next = NULL;               // предпоследният вече няма следващ
    return true;
   }
  }
    
  bool removeAt(ListNode* &pStart, int aPos) {// премахва елемента на зададена позиция
   if(aPos == 0) {              // ако позицията е 0
    return removeFirst(pStart);       // ползваме наготово removeFirst
   }
   ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos-1);   // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
   if(!p) return false;           // ако няма такъв, явно има грешка
   ListNode* temp = p->next;         // насочваме временен указател към ел. който ще премахваме
   p->next = temp->next;           // 'следващ' за елемента преди изтривания ще е 'следващия' на изтривания ел.
                        // т.е. изключваме елемента, който ще премахваме от списъка
   delete temp;               // изтриваме елемента
   return true;
  }
    
  void removeAll(ListNode* &pStart) {     // премахва всички елементи от списъка
   ListNode * temp;
   while(pStart) {              // докато има нещо в списъка
    temp = pStart;             // насочваме временния указател към първия елемент
    pStart = pStart->next;         // насочваме началото към неговия 'следващ'
    delete temp;              // изтриваме първия
   }
  }
    
  bool isEmpty(ListNode* pStart) {      // проверява дали списъка е празен
   return !pStart;              // ако началото не сочи на никъде значи е празен
  }
    
  bool getValueAt(ListNode* pStart, int aPos, int &aValue) {// прочитане на стойност на ел. на дадена позиция
   ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos);
   if(!p) return false;
   aValue = p->value;
   return true;
  }
    
  bool setValueAt(ListNode* pStart, int aPos, int aValue) {// промяна на стойност на ел. на дадена позиция
   ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos);
   if(!p) return false;
   p->value = aValue;
   return true;
  }
    
  void print(ListNode* &pStart) { // помощен метод за отпечатване на екран
   ListNode* p = pStart;
   while(p) {
    cout << p->value << ' ';  // след последния елемент също се извежда интервал
    p = p->next;        // с малка промяна на кода това може да се избегне
   }
   cout<<endl;
  }
   
  int main(void) {
   ListNode* L;
   init(L);
  
   int ch, a, b;
   
   //Въвеждаме числата
   cout<<"Vavedi chisla: "<<endl;
   do{
    cin>>ch;
    if(ch==0) break;
    insertLast(L, ch);
   } while(true);
   
   //Въвеждаме диапазон
   cout<<"Vavedi diapazon: ";
   cin>>a>>b;
   
   //Обхождаме списъка
   while(L){
   	//ако числото е в диапазона го извеждаме
   	if( (L->value > a) && (L->value < b) ) cout<<L->value<<endl;
   	L = L->next;
   }
    
   return 0;
  }

Вашият коментар