Еднакво презиме и фамилия

Да се напише програма, която позволява да се въведат трите имена на човек, и отпечатва дали презимето и фамилното му име са еднакви или не.

Указание: Да се въведат трите имена в три отделни низа, и после да се сравнят втория и третия низ с помощта на операциите за сравняване на низове.

* По желание: Да се реши задачата, ако и трите имена са въведени в един низ, а не в три отделни низа.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Еднакво презиме и фамилия

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   ime,prezime,familiq:string;
  
  begin
   //Инициализация
   ime:='';
   prezime:='';
   familiq:='';
  
   //Въвеждане на име
   Writeln('Vavedete ime');
   Readln(ime);
  
   //Въвеждане на презиме
   Writeln('Vavedete prezime');
   Readln(prezime);
  
   //Въвеждане на фамилия
   Writeln('Vavedete familiq');
   Readln(familiq);
  
   Writeln;
  
   //Сравняване на презимето и фамилията
   if (prezime) = (familiq) then
     Writeln('Prezimeto i familiqta sa ednakvi')
   else
     Writeln('Prezimeto i familiqta ne sa ednakvi');
  
   Readln;
  end.
  
 2. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var      //декларираме променливите
   ime,prezime,familiq:string; // име ,презиме,фамилия ,който са низове
  
  begin //започваме
   //Инициализация
   ime:=''; //име присвоява празен низ
   prezime:=''; //презиме присвоява празен низ
   familiq:=''; //фамилия присвоява празен низ
  
   Writeln('Vavedete ime'); //отпечатваме на екрана въведете име
   Readln(ime); //прочитаме името
  
  
   Writeln('Vavedete prezime'); //отпечатва на екрана въведете презиме
   Readln(prezime);//прочита презимето
  
  
   Writeln('Vavedete familiq'); //отпечатва на екрана въведете фамилия
   Readln(familiq); //прочита фамилията
  
   Writeln; //въвежда
  
  
   if (prezime) = (familiq) then //ако презимето е като фамилията
     Writeln('Prezimeto i familiqta sa ednakvi')//отпечатва на екрана презимето и фамилията са еднакви
   else //иначе
     Writeln('Prezimeto i familiqta ne sa ednakvi'); //отпечатва на екрана презимето и фамилията не са еднакви
  
   Readln; //прочита
  end. //край  

  -Мирела

 3. emiliarstefanova каза:
  program Project1;// Име на програмата
  var// деклариране на променлива
   ime,prezime,familiq:string; // името ,презимето и фамилията са от текстов тип
   
  begin// Начало на програмата
   //Инициализация
   ime:='';//името присвоява празното множество
   prezime:='';// презимето присвоява празното множество
   familiq:='';//фамилията присвоява празното множество
   
   //Въвеждане на име
   Writeln('Vavedete ime');//Изписва на екрана Въведете име
   Readln(ime);//Прочита името
   
   //Въвеждане на презиме
   Writeln('Vavedete prezime'); // Изписва на екрана Въведете презиме
   Readln(prezime);Прочета презимето 
   
   //Въвеждане на фамилия
   Writeln('Vavedete familiq');//Изписва на екрана Въведете фамилия
   Readln(familiq);//Прочита фамилията
   
   Writeln;//добавя нов ред
   
   //Сравняване на презимето и фамилията
   if (prezime) = (familiq) then// ако презимето е равно на фамилията тогава
     Writeln('Prezimeto i familiqta sa ednakvi')// Изписва на екрана ,че името и фамилията са еднакви
   else//Иначе
     Writeln('Prezimeto i familiqta ne sa ednakvi');//Изписва на екрана ,че презимето и фамилията са еднакви 
   
   Readln;// Прочита
  end.// Край
  

Вашият коментар