** Аритметични операции за обикновени дроби

Направете функции, които извършват аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и целочислено деление между две обикновени дроби, подадени като параметри. В главната програма с помощта на тези функции пресметнете изразите:

 1. 2/3 + 3/4 =
 2. 4/5 – 3/6 =
 3. 1/6 * 25/4 =
 4. 25/4 : 2/ =

По желание: Да се добавят и функции, които проверяват дали дробта е правилна или неправилна, за представянето на неправилните дроби като смесени числа и за съкращаване на числителя и знаменателя доколкото е възможно.

Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

7 Responses to ** Аритметични операции за обикновени дроби

 1. kaloyan каза:

  „4. 25/4 : 2/колко =“ направил съм го с 2/1. За целочисленото делене не съм сигурен дали така трябва да се направи :D

  function sabirane(a,b:real):real;
  begin
   result:=a+b;
  end;
  
  function izvajdane(a,b:real):real;
  begin
   result:=a-b;
  end;
  
  function umnojenie(a,b:real):real;
  begin
   result:=a*b;
  end;
  
  function delene(a,b:real):real;
  begin
   result:=a/b;
  end;
  
  BEGIN
   writeln(sabirane(2/3,3/4):0:2);
   writeln(izvajdane(4/5,3/6):0:2);
   writeln(umnojenie(1/6,25/4):0:2);
   writeln(delene(25/4,2/1):0:0);
  
  readln;
  END.      
  • Данаил каза:

   Калояне, целта на тази задача е да се направят функции, които извършват операциите с обикновени дроби, като ги запазват като обикновени (с числител и знаменател), а не да ги превръщат в десетични. Например умножението би трябвало да бъде така: ако a3/b3 = a1/b1 * a2/b2, то a3=a1*a2 и b3=b1*b2 Тоест за да намерим числителя и знаменателя на резултата, умножаваме числителите и знаменателите на двете дроби.

 2. kaloyan каза:
  procedure sakrashtavane(var a3,b3:integer; var ch:real);//Процедура за съкращаване на дробите
  var i:integer;
  begin
  if a3>b3 then ch:=a3/b3
   else
  if a3<=b3 then
   for i:=b3 downto 1 do
    if a3 mod i = 0 then
     if b3 mod i = 0 then begin
      a3:=a3 div i;
      b3:=b3 div i;
     end;
  end;
  //Събиране
  procedure sabirane(out a3,b3:integer; out ch:real);
  var a1,b1,a2,b2,i:integer;
  begin
  a1:=2;
  b1:=3;
  a2:=3;
  b2:=4;
  //Пресмятаме като дроб
  a3:=((b2*a1)+(b1*a2));
  b3:=b1*b2;
  sakrashtavane(a3,b3,ch);//Извъкваме процедурата за съкращаване
  end;
  //Изваждане
  procedure izvajdane(out a3,b3:integer; out ch:real);
  var a1,b1,a2,b2,i:integer;
  begin
  a1:=4;
  b1:=5;
  a2:=3;
  b2:=6;
  //Пресмятаме като дроб
  a3:=((b2*a1)-(b1*a2));
  b3:=b1*b2;
  sakrashtavane(a3,b3,ch);//Извъкваме процедурата за съкращаван
  end;
  //Умножение
  procedure umnojenie(out a3,b3:integer; out ch:real);
  var a1,b1,a2,b2,i:integer;
  begin
  a1:=1;
  b1:=6;
  a2:=25;
  b2:=4;
  //Пресмятаме като дроб
  a3:=a1*a2;
  b3:=b1*b2;
  sakrashtavane(a3,b3,ch);//Извъкваме процедурата за съкращаван
  end;
  //Делене
  procedure delene(out a3,b3:integer; out ch:real);
  var a1,b1,a2,b2,i:integer;
  begin
  a1:=25;
  b1:=4;
  a2:=2;
  b2:=1;
  //Пресмятаме като дроб
  a3:=a1*b2;
  b3:=b1*a2;
  sakrashtavane(a3,b3,ch);//Извъкваме процедурата за съкращаван
  end;
  
  VAR a3,b3:integer;
    ch:real;
  BEGIN
  //Събиране
  sabirane(a3,b3,ch);
   if a3<=b3 then writeln(a3,'/',b3)
    else
   if a3>b3 then writeln(ch:0:2);
  //Изваждане
  izvajdane(a3,b3,ch);
   if a3<=b3 then writeln(a3,'/',b3)
    else
   if a3>b3 then writeln(ch:0:2);
  //Умножение
  umnojenie(a3,b3,ch);
   if a3<=b3 then writeln(a3,'/',b3)
    else
   if a3>b3 then writeln(ch:0:2);
  //Делене
  delene(a3,b3,ch);
   if a3<=b3 then writeln(a3,'/',b3)
    else
   if a3>b3 then writeln(ch:0:2);
  
  readln;
  END.
 3. kaloyan каза:
  //Проверка дали дробта е правилна или неправилна
  function proverka(a3,b3:integer):boolean;
  begin
   if a3<=b3 then result:=true//Правилна
    else
   if a3>b3 then result:=false//Неправилна
  end;
  //Процедура за съкращаване
  procedure sakrashtavane(var a3,b3:integer);//Процедура за съкращаване на дробите
  var i,max:integer;
  begin
  if a3>b3 then max:=a3
  else max:=b3;
   for i:=2 to max do
    if a3 mod i = 0 then
     if b3 mod i = 0 then begin
      a3:=a3 div i;
      b3:=b3 div i;
     end;
  end;
  //Превръщане в смесено число
  procedure smeseno(const a3,b3:integer; var a,b,c:integer);
  begin
  if not(proverka(a3,b3)) then
   a:=a3 div b3;//Цяла част
   b:=a3-(a*b3);//Числител
   c:=b3;//Знаменател
  end;
  //Събиране
  procedure sabirane(const a1,b1,a2,b2:integer; out a3,b3,a,b,c:integer);
  var i:integer;
  begin
  a3:=((b2*a1)+(b1*a2));
  b3:=b1*b2;
  sakrashtavane(a3,b3);//Извъкваме процедурата за съкращаване
  if not(proverka(a3,b3)) then smeseno(a3,b3,a,b,c);
  end;
  //Изваждане
  procedure izvajdane(const a1,b1,a2,b2:integer; out a3,b3,a,b,c:integer);
  var i:integer;
  begin
  a3:=((b2*a1)-(b1*a2));
  b3:=b1*b2;
  sakrashtavane(a3,b3);//Извъкваме процедурата за съкращаванe
  if not(proverka(a3,b3)) then smeseno(a3,b3,a,b,c);
  end;
  //Умножение
  procedure umnojenie(const a1,b1,a2,b2:integer; out a3,b3,a,b,c:integer);
  var i:integer;
  begin
  a3:=a1*a2;
  b3:=b1*b2;
  sakrashtavane(a3,b3);//Извъкваме процедурата за съкращаванe
  if not(proverka(a3,b3)) then smeseno(a3,b3,a,b,c);
  end;
  //Делене
  procedure delene(const a1,b1,a2,b2:integer; out a3,b3,a,b,c:integer);
  var i:integer;
  begin
  a3:=a1*b2;
  b3:=b1*a2;
  sakrashtavane(a3,b3);//Извъкваме процедурата за съкращаванe
  if not(proverka(a3,b3)) then smeseno(a3,b3,a,b,c);
  end;
  
  VAR a1,b1,a2,b2,a3,b3,a,b,c:integer;
  BEGIN
  //Събиране
  sabirane(2,3,3,4,a3,b3,a,b,c);
   if proverka(a3,b3) then writeln(a3,'/',b3)
   else writeln(a,' ',b,'/',c);
  //Изваждане
  izvajdane(4,5,3,6,a3,b3,a,b,c);
   if proverka(a3,b3) then writeln(a3,'/',b3)
   else writeln(a,' ',b,'/',c);
  //Умножение
  umnojenie(1,6,25,4,a3,b3,a,b,c);
   if proverka(a3,b3) then writeln(a3,'/',b3)
   else writeln(a,' ',b,'/',c);
  //Делене
  delene(25,4,2,1,a3,b3,a,b,c);
   if proverka(a3,b3) then writeln(a3,'/',b3)
   else writeln(a,' ',b,'/',c);
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Браво, голям напредък по задачата! Почти си на финала! Процедурата smeseno обаче не ми харесва – ако дробта е правилна, няма да се запише нищо в параметрите a,b,c. И няма как да се разбере дали там ще има нещо или не, освен да се вика проверка. Тоест тази функция понякога работи, а понякога не. Добрата функция е като инструмент (като тесла или лопата например – винаги работи :-) За мен по-добро решение щеше да бъде ако когато дробта е правилна, за цялата част се връща 0. Тогава и функциите за събиране, изваждане, умножение и деление ще станат по-прости и само с 3 изходящи параметъра. Дори аз бих ги направил с два, за да връщат само числителя и знаменателя на резултата – защо винаги да преобразуват към смесени числа – може това понякога да не е желано (например ако ще продължим със следващи изчисления с дробите, получени като резултат). И накрая бих направил една функция за печат на дроби, която проверява дали дробта е правилна или неправилна и евентуално отпечатва неправилната дроб като смесено число. Така и главната програма ще стане по-проста.

   Има някои прости препоръки, които трябва да се знаят за писане на „добри“ функции:
   1. Една функция прави едно нещо
   2. Една функция винаги връща резултат
   3. Ако има повторения в кода, значи може да се заменят с функция

   И малко обяснение по 1: ако функцията прави много неща, първо тя става сложна като код, има повече вероятност за грешки в нея, от извикването и не може да се разбере коя от всичките си функции изпълнява и, понеже прави какво ли не, вероятно ще се извиква от много места в програмата и при промяна на функцията има по-голям шанс за прецакване на програмата на много места :-) Ако функцията е проста и прави едно нещо, всички изброени по-горе недостатъци се избягват.

 4. kaloyan каза:
  //Проверка дали дробта е правилна или неправилна
  function proverka(a,b:integer):boolean;
  begin
   if a<=b then result:=true//Правилна
    else
   if a>b then result:=false//Неправилна
  end;
  //Процедура за съкращаване
  procedure sakrashtavane(var a,b:integer);
  var i,max:integer;
  begin
  if a>b then max:=a
  else max:=b;
   for i:=max downto 2 do
    if a mod i = 0 then
     if b mod i = 0 then begin
      a:=a div i;
      b:=b div i;
     end;
  end;
  //Превръщане в смесено число
  procedure smeseno(var a,b,c:integer);
  var x,y:integer;
  begin
  if proverka(a,b) then c:=0
   else
  begin
  x:=a;
  y:=b;
   c:=x div y;//Цяла част
   a:=x-(c*y);//Числител
   b:=y;//Знаменател
  end;
  end;
  //Събиране
  procedure sabirane(const a1,b1,a2,b2:integer; out a,b:integer);
  begin
  a:=((b2*a1)+(b1*a2));
  b:=b1*b2;
  sakrashtavane(a,b);
  end;
  //Изваждане
  procedure izvajdane(const a1,b1,a2,b2:integer; out a,b:integer);
  begin
  a:=((b2*a1)-(b1*a2));
  b:=b1*b2;
  sakrashtavane(a,b);
  end;
  //Умножение
  procedure umnojenie(const a1,b1,a2,b2:integer; out a,b:integer);
  begin
  a:=a1*a2;
  b:=b1*b2;
  sakrashtavane(a,b);
  end;
  //Делене
  procedure delene(const a1,b1,a2,b2:integer; out a,b:integer);
  begin
  a:=a1*b2;
  b:=b1*a2;
  sakrashtavane(a,b);
  end;
  //Процедура за превръщане на дробта в смесено число(ако е нужно) и отпечатване
  procedure pechat(a,b,c:integer);
  begin
  smeseno(a,b,c);
  if c<>0 then writeln(c,' ',a,'/',b)
    else writeln(a,'/',b);
  end;
  
  VAR a1,b1,a2,b2,a,b,c:integer;
  BEGIN
  //Събиране
  sabirane(2,3,3,4,a,b);
  pechat(a,b,c);
  //Изваждане
  izvajdane(4,5,3,6,a,b);
  pechat(a,b,c);
  //Умножение
  umnojenie(1,6,25,4,a,b);
  pechat(a,b,c);
  //Делене
  delene(25,4,2,1,a,b);
  pechat(a,b,c);
  
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Перфектно! Мисля, че вече знаеш малко повече по въпроса каква е ползата от функциите и как да употребяваш ефективно параметрите им :-)

   Ако лятото качваш решения и по задачите от предишни години, при първа възможност ще ги преглеждам и ако имам забележки ще ти пиша. Иначе само ще ги одобрявам. Другият вариант е да решаваш задачи от сайта, който ти казах, или да разгледаш архивите на форума по информатика (регистрирай се там, пиши кой потребител си и ще ти дам пълни права да виждаш всичко и да публикуваш).

Вашият коментар