Аритметична прогресия

Да се състави програма, чрез която се въвеждат две естествени числа N и M. N е стойност на първият член на аритметична прогресия, а M е разлика между два члена на същата прогресия. Програмата да изчисли и запише в опашка всички членове на прогресията, които са по-малки от 100. Да се изведат елементите на опашката, като първия й член е и първи член на прогресията.

Пример: N=9, M=10 Изход: 9; 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99;

По желание: ** Да се реши същата задача, при условие че N e последният член на опашката, а не първия. Например при N=99, M=10 Изход: 9; 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99;

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Аритметична прогресия

 1. Gadget каза:
   
  // ?????????? ???? ???????? ? ????????
  const int K=100;
   
  class Queue
   {
    private:
     // ???????? ??? ????? ?? ????????
     int head;
     // ???????? ??? ???? ?? ????????
     int tail;
     // ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????
     int s[K];
     // ?????????????? ?? ????????
     void init();
    public:
     Queue();
     // ???????? ???? ???????? ? ??????
     bool isEmpty();
     // ???????? ???? ???????? ? ?????
     bool isFull();
     // ????? ?? ???????? ? ????????
     bool push(int X);
     // ????????? ?? ???????? ?? ????????
     bool pop(int &X);
  };
   
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
   
  // ?????????????? ?? ????????
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=K;i++) s[i]=0;
  }
    
  // ???????? ???? ???????? ? ??????
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
    
  // ???????? ???? ???????? ? ?????
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%K)==head;
  }
    
  // ????? ?? ???????? ? ????????
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=K;
   }
   return ok;
  }
    
  // ????????? ?? ???????? ?? ????????
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=K;
   }
   return ok;
  }
    
  int main ( )
  {
   int N, M, br=0;
   Queue progresia;
   // ????????? ???????
   cout<<"Vavedete purvi chlen:";
   cin>>N;
   cout<<"Vavedete razlika: ";
   cin>>M;
   for(int i=0;(N+M)<=(100+M);i++) {
    progresia.push(N);  
    N=N+M;
    br++;
   }
   int y;
   cout<<"Progresiata e: ";
   for(int i=br;i>0;i--) {
    progresia.pop(y);
    cout<<y<<", ";  
    
   }
    cout<<endl;
   system("pause");
    
  return 0;
  }
   
 2. marant каза:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <windows.h>
    
  using namespace std;
    
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=50;
   
  class Queue
   {
    private:
     // указател към върха на опашката
     int head;
     // указател към края на опашката
     int tail;
     // масив за съхранение на елементите на опашката
     int s[N];
     // инициализиране на опашката
     void init();
    public:
     Queue();
     // проверка дали опашката е празна
     bool isEmpty();
     // проверка дали опашката е пълна
     bool isFull();
     // запис на стойност в опашката
     bool push(int X);
     // извличане на стойност от опашката
     bool pop(int &X);
     // печат на опашката
     void print();
  };
   
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
   
  // инициализиране на опашката
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
    
  // проверка дали опашката е празна
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
    
  // проверка дали опашката е пълна
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%N)==head;
  }
    
  // запис на стойност в опашката
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=N;
   }
   return ok;
  }
    
  // извличане на стойност от опашката
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=N;
   }
   return ok;
  }
    
  // печат на опашката
  void Queue::print() {
   cout<<endl<<"head : "<<head<<" tail: "<<tail<<"\nqueue: | ";
   if(!isEmpty())
    if (head<=tail)
     for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
     for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
     for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
   cout<<endl<<"array: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
   cout<<endl<<"index: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<i<<" | ";
   cout<<endl<<endl;
  }
    
  int main ( )
  {
   int m,n;
   cout<<"Vuvedete Purviq 4len na progresiqta i razlikata m/y 4islata: ";
   cin>>n>>m;  
   Queue chisla;
   for(;n<100;n=n+m) {
    chisla.push(n);
   }
   //chisla.print();
   int x;
   while(!chisla.isEmpty()) {
    chisla.pop(x);
    cout<<x<<" "; 
  
    }
  
   // отпечатваме резултата
  
   system("pause");
    
  return 0;
  }
  
 3. lochka каза:
   int main ( )
  {
   int N, M, br=0; // деклариране на променлива N, M, br=0
   Queue progresia; // деклариране на променлива от тип опашка
   cout&lt;&gt;N; // въвеждане от клавиатурата N
   cout&lt;&gt;M; // въвеждане от клавиатурата M
   for(int i=0;(N+M)&lt;=(100+M);i++) { // цикъл for
    progresia.push(N); // записване на N в опашката
    N=N+M; // N присвоява стойноста на N+M
    br++; // увеличава се с 1
   }
   int y; // деклариране на променлива y
   cout&lt;0;i--) { // цикъл for
    progresia.pop(y); // извличане на стойноста от опашката 
    cout&lt;&lt;y&lt;&lt;&quot;, &quot;; //  извеждане на екрана y
     
   }
    cout&lt;&lt;endl; // извеждане на екрана нов ред
   system(&quot;pause&quot;); // край на програмата 
    
  return 0;
  } 

Вашият коментар