Обяснение за вложени записи

Обяснете какво се случва в следните блокове код:

Блок 1:

type
type
  Adres = record
    Grad: string[20];
    Ulica: string[50];
    No: integer;
  end;
 uchenik = record
  ime:string[20];
  DomAdres: Adres;
  Godini: integer;
 end;
var
 n1, n2: uchenik;
begin
 ReadLn(n1.ime);
 ReadLn(n1.DomAdres.Grad);
 ReadLn(n1.DomAdres.Ulica);
 ReadLn(n1.DomAdres.No);

Блок 2:

var
 n1, n2: uchenik;
begin
 with n1 do
   ReadLn(ime, Godini);
 with n1.Adres do begin 	 
   ReadLn(Grad);
   ReadLn(Ulica);
   ReadLn(No);
 end;

Блок 3:

type
 uchenik=record
  ime:string[20];
  skok:array[1..3] of real;
 end;
var
 n1, n2: uchenik;
begin
 ReadLn(n1.ime);
 ReadLn(n1.skok[1]);
 ReadLn(n2.ime);
 ReadLn(n2.skok[1]);

Блок 4:

type
 uchenik=record
  ime: string[20];
  godini: integer;
  skok: array[1..3] of real;
 end;
var
 n: array [1..10] of uchenik;
begin
 ReadLn(n[1].ime);
 ReadLn(n[1].godini);
 ReadLn(n[1].skok[1]);
 ReadLn(n[1].skok[2]);
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Обяснение за вложени записи

 1. zornitsa_mirela каза:
   var //декларираме променливите
  n1, n2: uchenik;//n1,n2 от тип ученик
  begin //започваме
  with n1 do //с първия ученик до започване да
  ReadLn(ime, Godini); //прочита името и годините
  with n1.Adres do begin //с първия ученик адреса до започване
  ReadLn(Grad); // да прочита град
  ReadLn(Ulica); //прочита улицата
  ReadLn(No); //прочита номера на улицата
  end; //край  

  -Mирела

 2. zornitsa_mirela каза:
   type // декларираме нов тип данни
  uchenik=record // за променливата учиник декларираме да е запис, който съдържа
  ime:string[20]; // име, което е текст до 20 символа
  skok:array[1..3] of real; // масив от числа от 1 до 3 , които са реални числа
  end; // край
  var // декларираме променливи
  n1, n2: uchenik; // n1, n2 са променливи от теп ученик
  begin // начало
  ReadLn(n1.ime); // от променливата n1 да прочете името
  ReadLn(n1.skok[1]); // от променливата n1 да прочете първия скок
  ReadLn(n2.ime); // от променливата n2 да прочете другото име
  ReadLn(n2.skok[1]); // от променливата n2 да прочете първия скок 

  – Зорница

 3. zornitsa_mirela каза:
   Program Zad_3;
  Type //нов тип
   Student=Record // ученици е запис
   First_name:string[15]; // Името е от тип низ , който съдържа до 15 символа
   Second_name:string[15];// Презимето е от тип низ ,който съдържа до 15 символа
   Last_name:string[15]; // Фамилията е от тип низ,който съдържа до 15 символа
   Egn:string[10];//Егн е от тип низ ,който съдържа до 10 символа
   Sr_uspeh:real; //Средния успех е от реален тип данни
   End; //край
  Students=Array[1..30] of Student; //ученикът е масив,който съдържа елементи номерирани от 1 до 30 и всеки от елементите е от тип ученик
  var //декларираме променлива
   Klas:Students; //клас от ученици
   n,i:integer;// n и i от целочислен тип
   begin //започваме
    Write('Broi uchenici:'); // въвеждаме броя ученици
    ReadLn(n); //прочита броя ученици
    foi i:=1 to n do //зa 1 променя броя на учениците
    with Klas[i] do // от класа
  begin //започване
   Write('Ime:'); //написваме името
   ReadLn(First_name); // прочита първото име
   Write('Prezime:'); //написваме второто име
   ReadLn( Second_name); //прочита презимето
   Write('Familiq:');//написваме фамилията
   ReadLn(Last name); //прочита фамилията
   Write('Egn:');//написваме егн
   ReadLn(Egn); //прочита егн
   Write('Sr_uspeh:');//написваме средния успех
   ReadLn(Sr_uspeh); //написваме средния успех
  End;//край
   for i:=1 to n do //за 1 променя броя учениците
   if klas [i].Sr_uspeh>=5.50 then // само на който успеха им е по-голям или равен от 5,50
   begin //започваме
    Write(klas[i].first_name,' '); //написваме на учениците от класа името,след което ще остави празно място
    Write(klas[i].second_name,' '); //написваме на учениците от класа презимето , след което ще остави празно място
    Write(klas[i].last_name,' ');//написваме на учениците от класа фамилията , след което ще остави празно място
    Write(klas[i].Egn,' ');   //написваме на учениците от класа егн ,след което ще остави празно място
    WriteLn(klas[i].Sr_uspeh:1:2);//написваме на учениците от класа средния успех
   end;// край 

  ;
  end; //край
  -Мирела

 4. zornitsa_mirela каза:

  var // декларираме променливи
  n1, n2: uchenik; // променливите n1, n2 да са от тип ученик

   begin // начало
   with n1 do // за променливата n1
     ReadLn(ime, Godini); // прочета полетата име и години
   with n1.Adres do begin // за променливата адрес от n1 прочита
     ReadLn(Grad); // града, улицата и номера
     ReadLn(Ulica);
     ReadLn(No);
   end; // край 

  – Зорница

Вашият коментар