Низ от два символа

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ, състоящ се от два символа, повторени многократно в случаен порядък. Програмата да отпечатва по колко пъти е повторен всеки от символите в низа.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Низ от два символа

 1. kaloyan каза:
   VAR s:string;
    a,b:char;
    a_br,b_br,i:integer;
  BEGIN
   write('Vavedi niz, sadarjasht 2 razlichni simvola: '); readln(s);//Въвеждаме низ
   a:=s[1];//Присвояваме първия му символ в променливата A
  //Търсим другия символ
   for i:=1 to length(s) do
    if s[i]<>s[1] then begin//Ако текущия символ е различен от първия, значи това е второя символ
     b:=s[i];//Присвояваме втория символ в променливата B
     break;//Прекращаваме изпълнението на цикъла
    end;
  //Броим символите
  a_br:=0;//Първоначално броя на символите е 0
  b_br:=0;//Първоначално броя на символите е 0
    for i:=1 to length(s) do
     if s[i]=a then a_br:=a_br+1//Ако текущия символ е равен на символа в променливата A, тогава броя на A_BR се повишава с 1
      else
     if s[i]=b then b_br:=b_br+1;//Ако текущия символ е равен на символа в променливата B, тогава броя на B_BR се повишава с 1
  
    writeln('Simvola ',a,' se sreshta ',a_br,' pati');//Отпечатваме символа и колко пъти се среща в низа
    writeln('Simvola ',b,' se sreshta ',b_br,' pati');//Отпечатваме символа и колко пъти се среща в низа
    if a_br+b_br<length(s) then writeln('Osven tova ima i drugi simvoli');//Ако сбора на преброените символи е по-малък от дължината на низа S, това означава, че освен преброените символи има и други символи.
  
  readln;
  END.     

Вашият коментар