Функции за линейно и квадратно уравнение

Да се напише програма, съдържаща две функции за пресмятане на корените на линейно и квадратно уравнение. Може за улеснение да ползвате следния програмен код:

program project1;
var
 a,b,c,x,x1,x2,D: Real;
begin
 Write('Vavedi a, b i c:');
 ReadLn(a, b, c);
 if a=0 then
  WriteLn('Ne e kvadratno uravnenie')
 else begin
  D:=Sqr(b)-(4*a*c);
   if D<0 then
    WriteLn('Uravnenieto niama reshenie.');
   if D=0 then
    begin
    x:=(-b)/(2*a);
    WriteLn('Reshenieto na uravnenieto e dvoiniat koren ', x);
    end;
   if D>0 then
    begin
    x1:=(-b+Sqrt(D))/(2*a);
    x2:=(-b-Sqrt(D))/(2*a);
    WriteLn('Korenite na uravnenieto sa ', x1, ' i ', x2);
    end;
  end;

 ReadLn;
end.
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар