Модул за геометрични фигури

Да се създаде модул с функции, улесняващи решаването на геометрични задачи, който съдържа следните функции:

 1. Функция за проверка дали една един правоъгълник е квадрат
 2. Функция за проверка дали 3 числа са валидни страни на триъгълник
 3. * Функция за проверка вида на триъгълник – равнобедрен, равностранен, правоъгълен, друг
 4. Функции за пресмятане на лице и обиколка на квадрат, правоъгълник, кръг, триъгълник
 5. Процедура, която получава параметрите на правоъгълник и извежда пълната информация за него: дали е квадрат и лицето и обиколката му
 6. Процедура, която получава три числа и извежда пълната информация: дали са страни на триъгълник, видът му и и лицето и обиколката му

Напишете програма, която демонстрира този модул.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

16 Responses to Модул за геометрични фигури

 1. Alya каза:

  Правена е и с Вики

  program Project1;
  
  uses Unit1;
  
  var
   A, B: integer;
  
  begin
    Write('Vavedete strana na pravoagalnik: ');
    Readln(A);
    Write('Vavedete strana na pravoagalnik: ');
    Readln(B);
    if Kvadrat(A, B) then
    Writeln('Kvadrat e') else
    Writeln('Ne e kvadrat') ;
    readln;
  end. 

  Модул:

     
  unit Unit1;
  
  interface
  
  function Kvadrat(A, B: integer): boolean;
  
  
  implementation
   function Kvadrat(A, B: integer): boolean;
   begin
   if A=B then Result:= true
   else Result:=false;
   end;
  
  end.   
   
 2. Боряна каза:

  модула:

  unit formuli;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  
  interface
  
  uses
   Classes, SysUtils;
  
  function DaliEKvadrat(a, b: integer): boolean;
  function ValidniStrani(a, b, c: integer): boolean;
  function PnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  function SnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  
  implementation
  function DaliEKvadrat(a, b: integer): boolean;
  begin
   Result:=(a=b)
  end;
  
  function ValidniStrani(a, b, c: integer): boolean;
  begin
   Result:=False;
   if ((((a+b)>c) or ((a+c)>b)) or ((b+c)>a)) then
   Result:=True;
  end;
  
  function PnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  begin
   Result:=2*(a+b);
  end;
  
  function SnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  begin
   Result:=a*b;
  end;
  
  end.
  

  и програмата:

  program Figuri;
  
  uses formuli;
  
  var
   a, b, c: integer;
  begin
   //проверка за квадрат
   WriteLn('Vavedete stranite na pravoagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b);
   WriteLn('Kvadrat li e? ', DaliEKvadrat(a, b));
   WriteLn;
  
   //проверка за валидни страни на триъгълник
   WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b, c);
   WriteLn('Validni li sa? ', ValidniStrani(a, b, c));
   WriteLn;
  
   //лица и обиколки
   WriteLn('Vavedete strani na pravoagalnika.');
   Write('a=');
   ReadLn(a);
   Write('b=');
   ReadLn(b);
   WriteLn('P=', PnaPravoagalnik(a, b), '; S=', SnaPravoagalnik(a, b));
   ReadLn;
  end. 
  
 3. procsy каза:
  program project1;
  uses Unit1;
   var a, b, g:integer;
  begin
  Writeln('Vavedete Uglite na triugulnika');
  readln(a,b,g);
  uglinatriugulnik(a,b,g);
  writeln('Vida triugulnika e');
  VidTriugulnik(a,b,g);
  readln;
  end. 
   unit Unit1;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  interface
  
  uses
   Classes, SysUtils;
  
  Procedure uglinatriugulnik( A,b,g:integer);
  Procedure VidTriugulnik( a,b,g:integer);
  
  implementation
  
  Procedure uglinatriugulnik( a,b,g:integer);
  begin
   If a+b+g=180 then
    writeln ('Vavedenata figura e Triugulnik')
   else
    writeln('Vavedenata figura ne e triugulnik');
  end;
  
  Procedure VidTriugulnik( a,b,g:integer);
  begin
    If (a=90) or (b=90) or (g=90) then
     Write('Pravougulen')
    else If (a=60) and (b=60) and (g=60) then
       Write('ravnostranen')
    else If (a=b) or (b=g) or (a=g) then
     Write('ravnobedren')
    else
     Write('raznostranen');
  end;
  
  end.
   

  File: project1.lpr
  File: unit1.pas

 4. Alya каза:

  Подобрена :D
  Програма:

  program project1;
  
  uses Unit1;
  
  var
   A, B, C: integer;
   Vid: TVidTr;
  begin
    Write('Vavedete strana na pravoagalnik: ');
    Readln(A);
    Write('Vavedete strana na pravoagalnik: ');
    Readln(B);
    if Kvadrat(A, B) then
    Writeln('Kvadrat e') else
    Writeln('Ne e kvadrat');
    Writeln;
  
    Write('Vavedete strana na triagalnik: ');
    ReadLn(A);
    Write('Vavedete strana na triagalnik: ');
    ReadLn(B);
    Write('Vavedete strana na triagalnik: ');
    ReadLn(C);
    Vid:= VidTr(A,B,C);
    if Vid=Raznostranen then
    Writeln('Triagalnikat e raznostranen.');
    if Vid=Ravnobedren then
    Writeln('Triagalnikat e ravnobedren.');
    if Vid=Ravnostranen then
    Writeln('Triagalnikat e ravnostranen.');
    readln;
  end.            
   

  Модул:

  unit Unit1;
  
  interface
  type
   TVidTr=(Raznostranen=1, Ravnobedren, Ravnostranen);
  
  function Kvadrat(A, B: integer): boolean;
  function VidTr(A, B, C: integer): TVidTr;
  
  implementation
   function Kvadrat(A, B: integer): boolean;
   begin
   if A=B then Result:= true
   else Result:=false;
   end;
   function VidTr(A, B, C: integer): TVidTr;
   begin
    if (A<>B) and (B<>C) and (A<>C) then
     Result:= Raznostranen;
    if (A=B) or (B=C) or (A=C) then
     Result:= Ravnobedren;
    if (A=B) and (B=C) and (A=C) then
     Result:= Ravnostranen;
   end;
  
  end.
             
  
 5. Lubomira каза:
  
  Programata :
  
  program project1;
  
  uses figuri;
  
  var
   a, b, ha, r:real;
  begin
  WriteLn('Vuvedete stranite na kwadrata:');
  ReadLn(a);
  WriteLn('Luceto e :',LiceKvadrat(a):0:2 );
  ReadLn;
  
  WriteLn('Vuvedete stranite na pravougulnika:');
  ReadLn(a);
  ReadLn(b);
  WriteLn('Luceto e :',LicePravougulnik(a,b):0:2 );
  ReadLn;
  
  WriteLn('Vuvedete radiusa na kruga:');
  ReadLn(r);
  WriteLn('Luceto e :',Licekrug(r):0:2);
  ReadLn;
  
  WriteLn('Vuvedete stranata i wisochinata na triugulnika:');
  ReadLn(a);
  ReadLn(ha);
  WriteLn('Luceto e :',Licetriugulnik(a,ha):0:2 );
  ReadLn;
  end.
                         
  Modula:
  
  unit figuri;
  
  interface
  const
   pi=3.14;
  
  function LiceKvadrat(a:real):real;
  
  function LicePravougulnik(a,b:real):real;
  
  function Licekrug(r:real):real;
  
  function LiceTriugulnik (a,ha:real):real;
  
  
  implementation
  
  function LiceKvadrat(a:real):real;
  begin
  result:=a*a;
  end;
  
  function LicePravougulnik(a,b:real):real;
  begin
  result:=a*b;
  end;
  
  function Licekrug(r:real):real;
  begin
  result:=2*pi*r;
  end;
  
  function LiceTriugulnik (a,ha:real):real;
  begin
  result:= (a*ha)/2
  end;
  
  end.
                  
 6. Боряна каза:

  програмата

  program Figuri;
  
  uses formuli;
  
  var
   a, b, c, h: integer;
  begin
   //проверка за квадрат
   WriteLn('Vavedete stranite na pravoagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b);
   WriteLn('Kvadrat li e? ', DaliEKvadrat(a, b));
   WriteLn;
  
   //проверка за валидни страни на триъгълник
   WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b, c);
   WriteLn('Validni li sa? ', ValidniStrani(a, b, c));
   WriteLn;
  
   //проверка за вида на триъгълника
   WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b, c);
   case Proverka(a, b, c) of
   1: WriteLn('Triagalnikat e ravnostranen.');
   2: WriteLn('Triagalnikat e ravnobedren.');
   0: WriteLn('Triagalnikat e drug.');
   end;
   if (Proverka2(a, b, c)=3) then WriteLn('Triagalnikat e pravoagalen.');
  
   //лица и обиколки
   WriteLn('Vavedete strani na pravoagalnika.');
   Write('a=');
   ReadLn(a);
   Write('b=');
   ReadLn(b);
   WriteLn('P=', PnaPravoagalnik(a, b), '; S=', SnaPravoagalnik(a, b));
   WriteLn;
  
   WriteLn('Vavedete strana na kvadrata.');
   Write('a=');
   ReadLn(a);
   WriteLn('P=', PnaKvadrat(a), '; S=', SnaKvadrat(a));
  
   WriteLn('Vavedete radius na okrajnostta.');
   Write('r=');
   ReadLn(a);
   WriteLn('C=', CnaKrag(a):0:2, '; S=', SnaKrag(a):0:2);
   WriteLn;
  
   WriteLn('Vavedete strani na triagalnika i visochinata kam strana a.');
   Write('a=');
   ReadLn(a);
   Write('b=');
   ReadLn(b);
   Write('c=');
   ReadLn(c);
   Write('h=');
   ReadLn(h);
   WriteLn('P=', PnaTriagalnik(a, b, c), '; S=', SnaTriagalnik(a, h):0:1);
   WriteLn;
  
   ReadLn;
  end.
  

  и модула

  unit formuli;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  
  interface
  
  uses
   Classes, SysUtils;
  
  function DaliEKvadrat(a, b: integer): boolean;
  function ValidniStrani(a, b, c: integer): boolean;
  function Proverka (a, b, c: integer): integer;
  function Proverka2 (a, b, c: integer): integer;
  function PnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  function SnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  function PnaKvadrat(a: integer): integer;
  function SnaKvadrat(a: integer): integer;
  function CnaKrag (r: integer): real;
  function SnaKrag (r: integer): real;
  function PnaTriagalnik (a, b, c: integer): integer;
  function SnaTriagalnik (a, h: integer): real;
  
  implementation
  function DaliEKvadrat(a, b: integer): boolean;
  begin
   Result:=(a=b)
  end;
  
  function ValidniStrani(a, b, c: integer): boolean;
  begin
   Result:=False;
   if ((((a+b)>c) and ((a+c)>b)) and ((b+c)>a)) then
   Result:=True;
  end;
  
  function Proverka(a, b, c: integer): integer;
  begin
   if ((a=b) and (a=c)) then
    Result:=1
   else if (((a=b) or (a=c)) or (b=c)) then
    Result:=2
   else if (((a<>b) and (a<>c)) and (b<>c)) then
    Result:=0;
  end;
  
  function Proverka2(a, b, c: integer): integer;
  begin
   if (((a*a+b*b=c*c) or (a*a+c*c=b*b)) or (b*b+c*c=a*a)) then
    Result:=3;
  end;
  
  function PnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  begin
   Result:=2*(a+b);
  end;
  
  function SnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  begin
   Result:=a*b;
  end;
  
  function PnaKvadrat(a: integer): integer;
  begin
   Result:=4*a;
  end;
  
  function SnaKvadrat(a: integer): integer;
  begin
   Result:=a*a;
  end;
  
  function CnaKrag(r: integer): real;
  begin
   Result:=2*r*3.14;
  end;
  
  function SnaKrag(r: integer): real;
  begin
   Result:=r*r*3.14;
  end;
  
  function PnaTriagalnik(a, b, c: integer): integer;
  begin
   Result:=a+b+c;
  end;
  
  function SnaTriagalnik(a, h: integer): real;
  begin
   Result:=(a*h)/2;
  end;
  
  end.
  
  • Данаил каза:

   Браво, Боряна, перфектно направена задача! Имам само едно питане и едно предложение:
   1) какъв резултат ще ти върне функцията Proverka() ако триъгълникът е най-обикновен?
   2) страните се въвеждат повече от веднъж. Може да използваш горните стойности и да спестиш на потребителя още едно въвеждане.

 7. Боряна каза:

  програмата

  program Figuri;
  
  uses formuli;
  
  var
   a, b, c, h: integer;
  begin
   //проверка за квадрат
   WriteLn('Vavedete stranite na pravoagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b);
   WriteLn('Kvadrat li e? ', DaliEKvadrat(a, b));
   WriteLn;
  
   //проверка за валидни страни на триъгълник
   WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b, c);
   WriteLn('Validni li sa? ', ValidniStrani(a, b, c));
   WriteLn;
  
   //проверка за вида на триъгълника
   if ValidniStrani(a, b, c) then begin
    case Proverka(a, b, c) of
   1: WriteLn('Triagalnikat e ravnostranen.');
   2: WriteLn('Triagalnikat e ravnobedren.');
   0: WriteLn('Triagalnikat e drug.');
   end;
   if (Proverka2(a, b, c)=3) then WriteLn('Triagalnikat e pravoagalen.');
   end
   else begin
    WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
    ReadLn(a, b, c);
    case Proverka(a, b, c) of
    1: WriteLn('Triagalnikat e ravnostranen.');
    2: WriteLn('Triagalnikat e ravnobedren.');
    0: WriteLn('Triagalnikat e drug.');
    end;
    if (Proverka2(a, b, c)=3) then WriteLn('Triagalnikat e pravoagalen.');
   end;
  
   //лица и обиколки
   WriteLn('Vavedete visochinata kam strana a.'); //бих направила и конкретен случай за правоъгълник но не се сещам как
   Write('h=');
   ReadLn(h);
   WriteLn('P=', PnaTriagalnik(a, b, c), '; S=', SnaTriagalnik(a, h):0:1);
   WriteLn;
  
   WriteLn('Vavedete strani na pravoagalnika.');
   Write('a=');
   ReadLn(a);
   Write('b=');
   ReadLn(b);
   WriteLn('P=', PnaPravoagalnik(a, b), '; S=', SnaPravoagalnik(a, b));
   WriteLn;
  
   WriteLn('Vavedete strana na kvadrata.');
   Write('a=');
   ReadLn(a);
   WriteLn('P=', PnaKvadrat(a), '; S=', SnaKvadrat(a));
  
   WriteLn('Vavedete radius na okrajnostta.');
   Write('r=');
   ReadLn(a);
   WriteLn('C=', CnaKrag(a):0:2, '; S=', SnaKrag(a):0:2);
   WriteLn;
  
   // двете процедури
   Parametri(a, b);
   TriChisla(a, b, c);
  
   ReadLn;
  end. 
  

  и модула

  unit formuli;
  
  {$mode objfpc}{$H+}
  
  interface
  
  uses
   Classes, SysUtils;
  
  function DaliEKvadrat(a, b: integer): boolean;
  function ValidniStrani(a, b, c: integer): boolean;
  function Proverka (a, b, c: integer): integer;
  function Proverka2 (a, b, c: integer): integer;
  function PnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  function SnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  function PnaKvadrat(a: integer): integer;
  function SnaKvadrat(a: integer): integer;
  function CnaKrag (r: integer): real;
  function SnaKrag (r: integer): real;
  function PnaTriagalnik (a, b, c: integer): integer;
  function SnaTriagalnik (a, h: integer): real;
  procedure Parametri (a, b: integer);
  procedure TriChisla (a, b, c: integer);
  
  implementation
  function DaliEKvadrat(a, b: integer): boolean;
  begin
   Result:=(a=b)
  end;
  
  function ValidniStrani(a, b, c: integer): boolean;
  begin
   Result:=False;
   if ((((a+b)>c) and ((a+c)>b)) and ((b+c)>a)) then
   Result:=True;
  end;
  
  function Proverka(a, b, c: integer): integer;
  begin
   if ((a=b) and (a=c)) then
    Result:=1
   else if (((a=b) or (a=c)) or (b=c)) then
    Result:=2
   else if (((a<>b) and (a<>c)) and (b<>c)) then
    Result:=0;
  end;
  
  function Proverka2(a, b, c: integer): integer;
  begin
   if (((a*a+b*b=c*c) or (a*a+c*c=b*b)) or (b*b+c*c=a*a)) then
    Result:=3;
  end;
  
  function PnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  begin
   Result:=2*(a+b);
  end;
  
  function SnaPravoagalnik(a, b: integer): integer;
  begin
   Result:=a*b;
  end;
  
  function PnaKvadrat(a: integer): integer;
  begin
   Result:=4*a;
  end;
  
  function SnaKvadrat(a: integer): integer;
  begin
   Result:=a*a;
  end;
  
  function CnaKrag(r: integer): real;
  begin
   Result:=2*r*3.14;
  end;
  
  function SnaKrag(r: integer): real;
  begin
   Result:=r*r*3.14;
  end;
  
  function PnaTriagalnik(a, b, c: integer): integer;
  begin
   Result:=a+b+c;
  end;
  
  function SnaTriagalnik(a, h: integer): real;
  begin
   Result:=(a*h)/2;
  end;
  
  procedure Parametri(a, b: integer);
  begin
   WriteLn('Vavedete dtranite na pravoagalnik, razdeleni s pauza.');
   ReadLn(a, b);
   WriteLn('Kvadrat li e? ', DaliEKvadrat(a, b));
   WriteLn('P=', PnaPravoagalnik(a, b), '; S=', SnaPravoagalnik(a, b));
   WriteLn;
  end;
  
  procedure TriChisla(a, b, c: integer);
  var
   h: integer;
  begin
   WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
   ReadLn(a, b, c);
   WriteLn('Validni li sa? ', ValidniStrani(a, b, c));
   if ValidniStrani(a, b, c) then begin
    case Proverka(a, b, c) of
   1: WriteLn('Triagalnikat e ravnostranen.');
   2: WriteLn('Triagalnikat e ravnobedren.');
   0: WriteLn('Triagalnikat e drug.');
   end;
   if (Proverka2(a, b, c)=3) then WriteLn('Triagalnikat e pravoagalen.');
   end
   else begin
    WriteLn('Vavede stranite na triagalnika (razdeleni s pauzi): ');
    ReadLn(a, b, c);
    case Proverka(a, b, c) of
    1: WriteLn('Triagalnikat e ravnostranen.');
    2: WriteLn('Triagalnikat e ravnobedren.');
    0: WriteLn('Triagalnikat e drug.');
    end;
    if (Proverka2(a, b, c)=3) then WriteLn('Triagalnikat e pravoagalen.');
   end;
   WriteLn('Vavedete visochinata kam strana a.'); //бих направила и конкретен случай за правоъгълник но не се сещам как
   Write('h=');
   ReadLn(h);
   WriteLn('P=', PnaTriagalnik(a, b, c), '; S=', SnaTriagalnik(a, h):0:1);
   WriteLn;
  end;
  
  end.
  
  • Данаил каза:

   Почти перфектно решение! За да е съвсем, помисли за какво са ти параметрите на процедурите, какъв е резултата на Proverka2() за всеки вид триъгълник и се опитай да избегнеш повторенията. Сега си на 95%, направи ги 100%. :-)

 8. Svetli Kamenov каза:
  program project1;
  uses Unit1;
  
  var
   a,b,c,d,e,SK,OK,SP,OP,Str,Otr,hc,r,SOkr,COkr:integer;
  
  begin
   Writeln('Vavedete a i b');
   Readln(a,b);
   ProverkazaKvadrat(a,b,SK,OK,SP,OP);
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedi chisla za strani na triugulnik');
   Readln(c,d,e);
   ProverkaTriugulnik(c,d,e);
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedi visochinata na triugulnika: ');
   Readln(hc);
   VidLiceiObikolkanatriugulnik(c,d,e,Str,Otr,hc);
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedi radiusa na okrujnostta');
   Readln(r);
   LiceObikolkanaokrujnost(r,SOkr,COkr);
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedete otnovo strani na pravougulnik: ');
   Readln(a,b);
   ParametriPravougulnik(a,b,SP,OP);
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedete otnovo strani i visochina na triugulnik');
   Readln(c,d,e,hc);
   ParametriTriugulnik(c,d,e,STr,OTr,hc);
  
   Readln;
  end.
  

  и модула

  unit Unit1;
  
  interface
  
   function ProverkazaKvadrat(a,b,SK,OK,SP,OP:integer):boolean;
   function ProverkaTriugulnik(c,d,e:integer):boolean;
   function VidLiceiObikolkanatriugulnik(c,d,e,Str,Otr,hc:real):real;
   function LiceObikolkanaokrujnost(r,SOkr,COkr:real):real;
   procedure ParametriPravougulnik(a,b,SP,OP:integer);
   procedure ParametriTriugulnik(c,d,e,STr,OTr,hc:integer);
  
  implementation
  
  function ProverkazaKvadrat(a,b,SK,OK,SP,OP:integer):boolean;
  begin
   if a = b then
     begin
      SK:=a*a;
      OK:=4*a;
      Writeln('Pravougulnika e kvadrat');
      Writeln('Liceto na kvadrata e: ',SK);
      Writeln('Obikolkata na kvadrata e: ',OK);
     end
   else
     begin
      SP:=a*b;
      OP:=2*a+2*b;
      Writeln('Tova ne e kvadrat, a pravougulnik');
      Writeln('Liceto na pravougulnika e: ',SP);
      Writeln('Obikolkata na pravougulnika e: ',OP);
     end;
  end;
  
  function ProverkaTriugulnik(c,d,e:integer):boolean;
  begin
   if (c+d>e) or (c+e>d) or (d+e>c) then
     Result:=True;
  
   if Result = True then
     Writeln('Chislata ',c,' ',d,' ',e,' sa validni strani na triugulnik')
   else
     Writeln('Chislata ',c,' ',d,' ',e,' ne sa validni strani na triugulnik');
  
  end;
  
  function VidLiceiObikolkanatriugulnik(c,d,e,Str,Otr,hc:real):real;
  begin
   if (c=d) and (c=e) then
     begin
      Writeln('Triugulnika e ravnostranen');
      Result:=1;
      OTr:=3*c;
      STr:=(c*hc) / 2;
     end;
  
   if (c=d) or (c=e) or (d=e) then
     begin
      Writeln('Triugulnika e ravnobedren');
      Result:=2;
      OTr:=c+d+e;
      STr:=(c*hc) / 2;
     end;
  
   if (c*c + d*d = e*e) or (d*d + e*e = c*c) or (c*c + e*e = d*d) then
     begin
      Writeln('Triugulnika e pravougulen');
      Result:=3;
      OTr:=c+d+e;
      STr:=(c*d) / 2;
     end;
  
   if (Result<>1) and (Result<>2) and (Result<>3) then
     begin
     Writeln('Triugulnika e raznostranen');
     OTr:=c+d+e;
     STr:=(c*hc) / 2;
     end;
  
  
   Writeln('Liceto na triugulnika e: ',STr:5:2);
   Writeln('Obikolkata na triugulnika e: ',OTr:5:2);
  end;
  
  function LiceObikolkanaokrujnost(r,SOkr,COkr:real):real;
  begin
   SOKr:=3.14*r*r;
   COkr:=3.14*2*r;
  
   Writeln('Liceto na okrujnostta e: ',SOkr:5:2);
   Writeln('Obikolkata na okrujnostta e: ',COkr:5:2);
  end;
  
  procedure ParametriPravougulnik(a,b,SP,OP:integer);
  begin
  
   SP:=a*b;
   OP:=2*a + 2*b;
   if a = b then
   Writeln('Pravougulnika e kvadrat');
   Writeln('Liceto na pravougulnika e: ',SP);
   Writeln('Obikolkata na pravougulnika e: ',OP);
  
  
  end;
  
  procedure ParametriTriugulnik(c,d,e,STr,OTr,hc:integer);
  begin
   VidLiceiObikolkanatriugulnik(c,d,e,Str,Otr,hc);
  
  end;
  
  end.
  
  • Данаил каза:

   Ехааа, колко добре форматирани и подробно разгледани случаи! Но функциите не са съвсем оптимални, според мен – твърде много параметри имат и са твърде сложни. Обади ми се да ти обясня какво може да се подобри.

Вашият коментар