Потребител и парола

Да се напише програма, която има следните три функции:

 • добавяне на нов потребител и неговата парола
 • проверка дали е въведен валиден потребител и парола

Програмата да пази данните си между две стартирания.

По желание: Да се добави функция за изтриване на потребител и за промяна на паролата на въведен вече потребител.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Потребител и парола

 1. dreanor каза:
  #include <stdafx.h> //Този хедър може и да ви пречи
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  const char file_danni[20]="login.txt";
  
  struct danni_whod
  {
  	char ime[64];
  	char pass[128];
  };
  
  int prowerka_potrebitel (char ime[64]) //Проверка за съвпадащи потребители.
  {
  	ifstream danni;
  	danni.open(file_danni, ios::in);
  	char temp[64];
  	while(danni>>temp)
  		if(strcmp(ime,temp)==0)
  		{
  			danni.close();
  			return 1;
  		}
  	danni.close();
  	return 0;
  };
  
  void zapis (danni_whod potrebitel) //Запис на данни във файла.
  {
  	ofstream danni;
  	danni.open(file_danni, ios::app);
  	danni<<potrebitel.ime<<" "<<potrebitel.pass<<endl;
  	danni.close();
  };
  
  int wpiswane(danni_whod potrebitel) //Вписване на потребител.
  {
  	ifstream danni;
  	danni.open (file_danni, ios::in);
  	danni_whod tmp;
  	while (danni>>tmp.ime>>tmp.pass)
  	{
  		if ((strcmp(tmp.ime,potrebitel.ime)==0)&&(strcmp(tmp.pass,potrebitel.pass)==0))
  		{
  			danni.close();
  			return 1;
  		}
  	}
  	danni.close();
  	return 0;
  };
  
  // Извежда информацията във файла.
  int izwedi()
  {
  	ifstream danni;
  	danni.open(file_danni, ios::in);
  	danni_whod tmp;
  	int n=0;
  	while(danni>>tmp.ime>>tmp.pass)
  	{
  		cout<<n<<": "<<tmp.ime<<endl;
  		n++;
  	};
  	return n;
  }
  /* 
   * Изтрива избраният от потребителя ред.
   * За целта копира всичката информация във друг файл
   * освен избраният ред.
   */
  int iztriwane(int n)
  {
  	ifstream danni_chetene (file_danni, ios::in);
  	ofstream danni_zapis ("login_tmp.txt", ios::app);
  	danni_whod tmp;
  	int red=0;
  	while(danni_chetene>>tmp.ime>>tmp.pass)
  	{
  		if(red!=n)
  			danni_zapis<<tmp.ime<<" "<<tmp.pass<<endl;
  		red++;
  	};
  	danni_chetene.close();
  	danni_zapis.close();
  	if (!rename (file_danni, "login_old.txt"))
  	{
  		rename ("login_tmp.txt", file_danni);
  		remove ("login_old.txt");
  		return 1;
  	}
  	else 
  	{
  		remove ("login_tmp.txt");
  		return 0;
  	};
  };
  /* 
   * Подобно на изтриването на ред с тази
   * особеност, че се подменя само полето парола.
   */
  int smqna_parola(int n, char pass[128])
  {
  	ifstream danni_chetene (file_danni, ios::in);
  	ofstream danni_zapis ("login_tmp.txt", ios::app);
  	danni_whod tmp;
  	int red=0;
  	while(danni_chetene>>tmp.ime>>tmp.pass)
  	{
  		if(red==n)
  			danni_zapis<<tmp.ime<<" "<<pass<<endl;
  		else
  			danni_zapis<<tmp.ime<<" "<<tmp.pass<<endl;
  		red++;
  	};
  	danni_chetene.close();
  	danni_zapis.close();
  	if (!rename (file_danni, "login_old.txt"))
  	{
  		rename ("login_tmp.txt", file_danni);
  		remove ("login_old.txt");
  		return 1;
  	}
  	else 
  	{
  		remove ("login_tmp.txt");
  		return 0;
  	};
  };
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	
  	danni_whod potrebitel;
  	fstream danni;
  	danni.open(file_danni, ios::in | ios::app);
  	if (danni.is_open())// проверява дали има такъв файл.
  	{
  		danni.close();
  		cout<<"Wuwedi: \n1: za registrirane \n2: za whod \n3: za iztriwane na potrebitel \n4: za smqna na parola \n";
  		int n;
  		cin>>n;
  		switch (n)
  		{
  		case 1:
  				cout<<"Wuwedi ime i parola: ";
  				cin>>potrebitel.ime>>potrebitel.pass;
  				if(prowerka_potrebitel(potrebitel.ime))
  					cout<<"Weche ima takuw potrebitel\n";
  				else
  				{
  					zapis(potrebitel);
  					cout<<"Weche si registriran!\n";
  				};
  			break;
  
  		case 2:
  			cout<<"Wuwedi ime i parola: ";
  			cin>>potrebitel.ime>>potrebitel.pass;
  			if (wpiswane(potrebitel))
  				cout<<"Wie wlqzohte kato "<<potrebitel.ime<<endl;
  			else
  				cout<<"Greshen potrebitel ili parola\n";
  			break;
  
  		case 3:
  			int i, red;
  			i=izwedi();
  			cout<<"Wuwedete nomera na potrebitelq za iztriwane: ";
  			cin>>red;
  			if ((red<0)||(red>i))
  				cout<<"Newaliden red\n";
  			else if (iztriwane(red))
  				cout<<"Uspeshno e iztrit potrebitelq\n";
  			else
  				cout<<"Greshka pri iztriwaneto\n";
  			break;
  
  		case 4:
  			i=izwedi();
  			cout<<"Wuwedete nomera na potrebitelq za smqna na parola: ";
  			cin>>red;
  			if ((red<0)||(red>i))
  				cout<<"Newaliden red\n";
  			else 
  			{
  				char pass[128];
  				cout<<"Wuwedete nowa parola: ";
  				cin>>pass;
  			if (smqna_parola(red, pass))
  				cout<<"Parolata e smenena uspeshno\n";
  			else
  				cout<<"Greshka pri podmqnata\n";
  			}
  			break;
  				
  		default: cout<<"Nqma takuw wariant\n";
  		};
  	}
  	else cout<<"Problem s otwarqneto na faila!!!\n";
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  
 2. lochka каза:
  #include <stdafx.h> //Този хедър може и да ви пречи
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
   
  using namespace std;
   
  const char file_danni[20]="login.txt"; // деклариране на константа от тип низ
   
  struct danni_whod // структура с име danni_whod
  {
    char ime[64]; // деклариране поле от тип низ 
    char pass[128]; // деклариране на поле от тип низ
  };
   
  int prowerka_potrebitel (char ime[64]) //Проверка за съвпадащи потребители. С един параметър с име "ime"
  {
    ifstream danni; // файл за четене
    danni.open(file_danni, ios::in); // отваряне на файл за четене с име file_danni
    char temp[64];// деклариране на низ
    while(danni>>temp) // цикъл while (докато можем да прочетем от файла в temp)
      if(strcmp(ime,temp)==0) // ако двете са еднакви
      {
        danni.close(); // затваряне на файла
        return 1; // връщане на стойност 1 
      }
    danni.close(); // затваряне на файла 
    return 0; // връщане на стойност 0
 3. Emily каза:
  {
   void zapis (danni_whod potrebitel) //Запис на данни във файла.
  {
    ofstream danni; // деклариране на файл само за запис с име danni.
    danni.open(file_danni, ios::app); //отваряне на файла за добавяне само в края на файла и записване на съдържанието му.
    danni<<potrebitel.ime<<" "<<potrebitel.pass<<endl; // запис във файла и нов ред.
    danni.close(); // затваряне на файла. 
  };
   
  int wpiswane(danni_whod potrebitel) //Вписване на потребител.
  {
    ifstream danni; // файл danni само за четене.
    danni.open (file_danni, ios::in); // отваряне на файла за четене.
    danni_whod tmp; // декларираме променлива от тип структура с име tmp.
    while (danni>>tmp.ime>>tmp.pass) //цикъл while (четене на данни име и парола).
    {
      if ((strcmp(tmp.ime,potrebitel.ime)==0)&&(strcmp(tmp.pass,potrebitel.pass)==0)) // сравнява низовете (ако името съответсва на това подадено на потребителя и паролата също)
      {
        danni.close(); // затваряне на файла.
        return 1; // връща 1 (условието е изпълнено).
      }
    }
    danni.close(); //затваряне на файла.
    return 0;// връща 0 (условието не е изпълнено) .
  };
    
 4. Gerry06 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream> //деклариране на библиотека 
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int iztriwane(int n) // деклариране на функция от целочислен тип
  {
    ifstream danni_chetene (file_danni, ios::in); // деклариране на файл само за четене и го отваря в режим за четене
    ofstream danni_zapis ("login_tmp.txt", ios::app); // деклариране на файл само за запис
    danni_whod tmp; // деклариране на променлива тип структура
    int red=0; // деклариране на променлива от целочислен тип и едновременно с това инициализираме
    while(danni_chetene>>tmp.ime>>tmp.pass) // цикъл с постусловие (докато от файла се четат името и паролата)
    {
      if(red!=n) // ако red е различно от променливата във файла
        danni_zapis<<tmp.ime<<" "<<tmp.pass<<endl; // записваме във файла за запис името и паролата
      red++; // увеличаване на реда с 1
    };
    danni_chetene.close(); // затваряне на файла за четене
    danni_zapis.close(); // затваряне на файла за запис
    if (!rename (file_danni, "login_old.txt")) //ако успешно е преименуван файла с данни
    {
      rename ("login_tmp.txt", file_danni); //преименуване файла с данни от "login_tmp.txt" на записаното във file_danni
      remove ("login_old.txt"); //премахване на стария файл login_old.txt
      return 1; // връща 1 ,т.е. успешно е преименуван
    }
    else //ако преименуването не е успешно
    {
      remove ("login_tmp.txt"); //премахване на новия файл login_tmp.txt
      return 0; //връща 0, т.е. преименуването е неуспешно
    };
  };
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар