Реализация на списък чрез структура

Това е реализацията на списък чрез структура и динамични променливи, която обсъждахме в часа:

#include <iostream>

using namespace std;

struct ListNode {
 int value;    // данни
 ListNode * next; // указател към следващия елемент
};

void init(ListNode* &pStart) {
 pStart = NULL;
}

void insertFirst(ListNode* &pStart, int aValue) {// вмъква елемент в началото
 ListNode* pnew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
 pnew->value = aValue;             // записваме в него данните
 pnew->next = pStart;              // следващият след него е стария първи елемент
 pStart = pnew;                 // запомняме новия елемент като първи
}

void insertLast(ListNode* &pStart, int aValue) {// вмъква елемент в края
 if(!pStart)                  // ако списъкът е празен
  insertFirst(pStart, aValue);        // вмъкваме в началото
 else {
  ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
  while (p->next) 
   p = p->next;               // и търсим елемент без следващ (т.е. последния)
  ListNode* pnew = new ListNode ;       // заделяме памет за новия елемент
  pnew->value = aValue;            // записваме в него данните
  pnew->next = NULL;             // той няма следващ елемент, защото е последен
  p->next = pnew;               // но досегашният последен вече сочи към новия
 }
}

ListNode* nodeAt(ListNode* &pStart, int aPos) { // връща указател към елемент на зададена позиция
 if(aPos < 0) {                // проверка за невалидна позиция
  cout << "Posiciata triabva da e >= 0!" << endl;
  return NULL;
 }
 if(!pStart) {                 // проверка за празен списък
  cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
  return NULL;
 }
 if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
  return pStart;               // връщаме указател към първия елемент
 }
 ListNode* p = pStart;             // насочваме указател за обхождане към началото
 int i = 0;                  // декларираме брояч на елементите
 while(i != aPos && p) {            // докато не достигнем желаната позиция и списъкът не е свършил
  p = p->next;                // преминаваме на следващия елемент
  i++;                    // и увеличаваме брояча
 }
 if(!p) {                   // ако сме излезли от горния цикъл, защото p е станало NULL
  cout << "Nevalidna pozicia " << aPos << ", ima samo " << i << " elementa!" << endl;
  return NULL;
 }
 return p;                   // връщаме указател към открития елемент
}

bool insertAt(ListNode* &pStart, int aPos, int aValue) { // вмъква елемент на зададена позиция
 if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
  insertFirst(pStart, aValue);        // ползваме наготово insertFirst
  return true;                // и излизаме
 }
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos-1);     // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
 if(!p) return false;             // ако няма такъв, явно има грешка
 ListNode* pNew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
 pNew->value = aValue;             // записваме данните
 pNew->next = p->next;             // 'следващ' на новия ще е елемента на позиция aPos
 p->next = pNew;                // елемента на позиция aPos-1 ще сочи към новия
 return true;                 // вмъкването е успешно
}

bool removeFirst(ListNode* &pStart) {      // премахва елемента в началото
 if(!pStart) {
  cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
  return false;
 }
 ListNode* temp = pStart;           // запомняме кой е първия елемент
 pStart = pStart->next;            // насочваме началото към 'следващия' му
 delete temp;                 // изтриваме първия
 return true;
}

bool removeLast(ListNode* &pStart) {      // премахва елемента в края
 if(!pStart) {
  cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
  return false;
 }
 else if(!pStart->next) {
  delete pStart;
  pStart = NULL;
  return true;
 }
 else {
  ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
  while(p->next && p->next->next) p = p->next;// и търсим предпоследния елемент
  delete p->next;               // изтриваме ел. след него (т.е. последния)
  p->next = NULL;               // предпоследният вече няма следващ
  return true;
 }
}

bool removeAt(ListNode* &pStart, int aPos) {// премахва елемента на зададена позиция
 if(aPos == 0) {              // ако позицията е 0
  return removeFirst(pStart);       // ползваме наготово removeFirst
 }
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos-1);   // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
 if(!p) return false;           // ако няма такъв, явно има грешка
 ListNode* temp = p->next;         // насочваме временен указател към ел. който ще премахваме
 p->next = temp->next;           // 'следващ' за елемента преди изтривания ще е 'следващия' на изтривания ел.
                      // т.е. изключваме елемента, който ще премахваме от списъка
 delete temp;               // изтриваме елемента
 return true;
}

void removeAll(ListNode* &pStart) {     // премахва всички елементи от списъка
 ListNode * temp;
 while(pStart) {              // докато има нещо в списъка
  temp = pStart;             // насочваме временния указател към първия елемент
  pStart = pStart->next;         // насочваме началото към неговия 'следващ'
  delete temp;              // изтриваме първия
 }
}

bool isEmpty(ListNode* pStart) {      // проверява дали списъка е празен
 return !pStart;              // ако началото не сочи на никъде значи е празен
}

bool getValueAt(ListNode* pStart, int aPos, int &aValue) {// прочитане на стойност на ел. на дадена позиция
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos);
 if(!p) return false;
 aValue = p->value;
 return true;
}

bool setValueAt(ListNode* pStart, int aPos, int aValue) {// промяна на стойност на ел. на дадена позиция
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos);
 if(!p) return false;
 p->value = aValue;
 return true;
}

void print(ListNode* &pStart) { // помощен метод за отпечатване на екран
 ListNode* p = pStart;
 while(p) {
  cout << p->value << ' ';  // след последния елемент също се извежда интервал
  p = p->next;        // с малка промяна на кода това може да се избегне
 }
 cout<<endl;
}

int main(void) {
 ListNode* L;
 init(L);
 cout<<"insertFirst(2)\n";
 insertFirst(L, 2);
 print(L);
 cout<<"insertLast(4)\n";
 insertLast(L, 4);
 print(L);
 cout<<"insertAt(-1, 0)\n";
 insertAt(L, -1, 0);
 cout<<"insertAt(0, 1)\n";
 insertAt(L, 0, 1);
 print(L);
 cout<<"insertAt(2, 3)\n";
 insertAt(L, 2, 3);
 print(L);
 cout<<"insertAt(5, 6)\n";
 insertAt(L, 5, 6);

 cout<<"removeAt(-1)\n";
 removeAt(L, -1);
 cout<<"removeAt(0)\n";
 removeAt(L, 0);
 print(L);
 cout<<"removeAt(1)\n";
 removeAt(L, 1);
 print(L);
 cout<<"removeAt(5)\n";
 removeAt(L, 5);
 cout<<"removeFirst\n";
 removeFirst(L);
 print(L);
 cout<<"removeLast\n";
 removeLast(L);
 print(L);

 cout<<"insert(1, 2, 3)\n";
 insertLast(L, 1);
 insertLast(L, 2);
 insertLast(L, 3);
 print(L);
 int aValue;
 cout<<"getValueAt(1)\n";
 if(getValueAt(L, 1, aValue))
 cout<<"Tam ima zapisano "<<aValue<<endl;
 cout<<"setValueAt(1, 20)\n";
 if(setValueAt(L, 1, 20))
 cout<<"Uspeshen zapis\n";
 print(L);

 return 0;
}

Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Реализация на списък чрез структура

 1. dreanor каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  class ListNode {
   public:
   int value;    // данни
   ListNode * next; // указател към следващия елемент
  };
  
  class List {
  private:
    ListNode* pStart;
    int size;
  public:
    List();
    void insertFirst(int value);
    void insertLast(int aValue);
    ListNode* nodeAt(int aPos) const;
    bool insertAt(int aPos, int aValue);
    bool removeFirst();
    bool removeLast();
    bool removeAt(int aPos);
    void removeAll();
    bool isEmpty() const;
    bool getValueAt(int aPos, int &aValue) const;
    bool setValueAt(int aPos, int aValue);
    void print() const;
    int sizeOf() const;
  
  };
  
  List::List(){
   pStart = NULL;
   size=0;
  }
  
  void List::insertFirst(int aValue) {      // вмъква елемент в началото
   ListNode* pnew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
   pnew->value = aValue;             // записваме в него данните
   pnew->next = pStart;             // следващият след него е стария първи елемент
   pStart = pnew;                // запомняме новия елемент като първи
   size++;
  }
  
  void List::insertLast(int aValue) {       // вмъква елемент в края
   if(!pStart)                  // ако списъкът е празен
    insertFirst(aValue);            // вмъкваме в началото
   else {
    ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
    while (p->next)
     p = p->next;               // и търсим елемент без следващ (т.е. последния)
    ListNode* pnew = new ListNode ;       // заделяме памет за новия елемент
    pnew->value = aValue;            // записваме в него данните
    pnew->next = NULL;             // той няма следващ елемент, защото е последен
    p->next = pnew;               // но досегашният последен вече сочи към новия
    size++;
   }
  }
  
  ListNode* List::nodeAt(int aPos) const {    // връща указател към елемент на зададена позиция
   if(aPos < 0) {                // проверка за невалидна позиция
    cout << "Posiciata triabva da e >= 0!" << endl;
    return NULL;
   }
   if(!pStart) {                 // проверка за празен списък
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return NULL;
   }
   if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
    return pStart;               // връщаме указател към първия елемент
   }
   ListNode* p = pStart;             // насочваме указател за обхождане към началото
   int i = 0;                  // декларираме брояч на елементите
   while(i != aPos && p) {            // докато не достигнем желаната позиция и списъкът не е свършил
    p = p->next;                // преминаваме на следващия елемент
    i++;                    // и увеличаваме брояча
   }
   if(!p) {                   // ако сме излезли от горния цикъл, защото p е станало NULL
    cout << "Nevalidna pozicia " << aPos << ", ima samo " << i << " elementa!" << endl;
    return NULL;
   }
   return p;                   // връщаме указател към открития елемент
  }
  
  bool List::insertAt(int aPos, int aValue) {   // вмъква елемент на зададена позиция
   if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
    insertFirst(aValue);            // ползваме наготово insertFirst
    return true;                // и излизаме
   }
   ListNode* p = nodeAt(aPos-1);         // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
   if(!p) return false;             // ако няма такъв, явно има грешка
   ListNode* pNew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
   pNew->value = aValue;             // записваме данните
   pNew->next = p->next;             // 'следващ' на новия ще е елемента на позиция aPos
   p->next = pNew;                // елемента на позиция aPos-1 ще сочи към новия
   size++;
   return true;                 // вмъкването е успешно
  }
  
  bool List::removeFirst() {           // премахва елемента в началото
   if(!pStart) {
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return false;
   }
   ListNode* temp = pStart;           // запомняме кой е първия елемент
   pStart = pStart->next;            // насочваме началото към 'следващия' му
   delete temp;                 // изтриваме първия
   size--;
   return true;
  }
  
  bool List::removeLast() {            // премахва елемента в края
   if(!pStart) {
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return false;
   }
   else if(!pStart->next) {
    delete pStart;
    pStart = NULL;
    size--;
    return true;
   }
   else {
    ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
    while(p->next && p->next->next) p = p->next;// и търсим предпоследния елемент
    delete p->next;               // изтриваме ел. след него (т.е. последния)
    p->next = NULL;               // предпоследният вече няма следващ
    size--;
    return true;
   }
  }
  
  bool List::removeAt(int aPos) {       // премахва елемента на зададена позиция
   if(aPos == 0) {              // ако позицията е 0
    return removeFirst();          // ползваме наготово removeFirst
   }
   ListNode* p = nodeAt(aPos-1);       // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
   if(!p) return false;           // ако няма такъв, явно има грешка
   ListNode* temp = p->next;         // насочваме временен указател към ел. който ще премахваме
   p->next = temp->next;           // 'следващ' за елемента преди изтривания ще е 'следващия' на изтривания ел.
                        // т.е. изключваме елемента, който ще премахваме от списъка
   delete temp;               // изтриваме елемента
   size--;
   return true;
  }
  
  void List::removeAll() {          // премахва всички елементи от списъка
   ListNode * temp;
   while(pStart) {              // докато има нещо в списъка
    temp = pStart;             // насочваме временния указател към първия елемент
    pStart = pStart->next;         // насочваме началото към неговия 'следващ'
    delete temp;              // изтриваме първия
   }
   size=0;
  }
  
  bool List::isEmpty() const {        // проверява дали списъка е празен
   return !pStart;              // ако началото не сочи на никъде значи е празен
  }
  
  bool List::getValueAt(int aPos, int &aValue) const {  // прочитане на стойност на ел. на дадена позиция
   ListNode* p = nodeAt(aPos);
   if(!p) return false;
   aValue = p->value;
   return true;
  }
  
  bool List::setValueAt(int aPos, int aValue) {// промяна на стойност на ел. на дадена позиция
   ListNode* p = nodeAt(aPos);
   if(!p) return false;
   p->value = aValue;
   return true;
  }
  
  void List::print() const {   // помощен метод за отпечатване на екран
   ListNode* p = pStart;
   while(p) {
    cout << p->value << ' ';  // след последния елемент също се извежда интервал
    p = p->next;        // с малка промяна на кода това може да се избегне
   }
   cout<<endl;
  }
  
  int List::sizeOf() const{    // връща броя елементи в списъка
    return size;
  }
  
  int main(void) {
   List L;
   cout<<"insertFirst(2)\n";
   L.insertFirst(2);
   L.print();
   cout<<"insertLast(4)\n";
   L.insertLast(4);
   L.print();
   cout<<"insertAt(-1, 0)\n";
   L.insertAt(-1, 0);
   cout<<"insertAt(0, 1)\n";
   L.insertAt(0, 1);
   L.print();
   cout<<"insertAt(2, 3)\n";
   L.insertAt(2, 3);
   L.print();
   cout<<"insertAt(5, 6)\n";
   L.insertAt(5, 6);
  
   cout<<"removeAt(-1)\n";
   L.removeAt(-1);
   cout<<"removeAt(0)\n";
   L.removeAt(0);
   L.print();
   cout<<"removeAt(1)\n";
   L.removeAt(1);
   L.print();
   cout<<"removeAt(5)\n";
   L.removeAt(5);
   cout<<"removeFirst\n";
   L.removeFirst();
   L.print();
   cout<<"removeLast\n";
   L.removeLast();
   L.print();
  
   cout<<"insert(1, 2, 3)\n";
   L.insertLast(1);
   L.insertLast(2);
   L.insertLast(3);
   cout<<"Spisukut sudurja "<<L.sizeOf()<<" elementa:\n";
   L.print();
   int aValue;
   cout<<"getValueAt(1)\n";
   if(L.getValueAt(1, aValue))
   cout<<"Tam ima zapisano "<<aValue<<endl;
   cout<<"setValueAt(1, 20)\n";
   if(L.setValueAt(1, 20))
   cout<<"Uspeshen zapis\n";
   L.print();
   return 0;
  }
  
  • Данаил каза:

   Ехее, реализация с класове :-) Много добре, Калояне! С два класа, и с private полета за което е нужно, и с методи за достъп – всичко е както трябва да е. Можеше да сложиш коментари обаче по твоите промени, за да е ясно и за другите защо си направил това или онова…

   P.S. Всъщност като се замисля, само ListNode.next е по-добре да е private. Другото е перфектно!

 2. dreanor каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  class ListNode {
   public:
   int value;    // данни
   ListNode * next; // указател към следващия елемент
  };
  
  class List {
  private:
    ListNode* pStart;
    int size;
  public:
    List();
    void insertFirst(int value);
    void insertLast(int aValue);
    ListNode* nodeAt(int aPos) const;
    bool insertAt(int aPos, int aValue);
    bool removeFirst();
    bool removeLast();
    bool removeAt(int aPos);
    void removeAll();
    bool isEmpty() const;
    bool getValueAt(int aPos, int &aValue) const;
    bool setValueAt(int aPos, int aValue);
    void print() const;
    int sizeOf() const;
    ~List();
  
  };
  
  List::List(){
   pStart = NULL;
   size=0;
  }
  
  void List::insertFirst(int aValue) {      // вмъква елемент в началото
   ListNode* pnew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
   pnew->value = aValue;             // записваме в него данните
   pnew->next = pStart;             // следващият след него е стария първи елемент
   pStart = pnew;                // запомняме новия елемент като първи
   size++;
  }
  
  void List::insertLast(int aValue) {       // вмъква елемент в края
   if(!pStart)                  // ако списъкът е празен
    insertFirst(aValue);            // вмъкваме в началото
   else {
    ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
    while (p->next)
     p = p->next;               // и търсим елемент без следващ (т.е. последния)
    ListNode* pnew = new ListNode ;       // заделяме памет за новия елемент
    pnew->value = aValue;            // записваме в него данните
    pnew->next = NULL;             // той няма следващ елемент, защото е последен
    p->next = pnew;               // но досегашният последен вече сочи към новия
    size++;
   }
  }
  
  ListNode* List::nodeAt(int aPos) const {    // връща указател към елемент на зададена позиция
   if(aPos < 0) {                // проверка за невалидна позиция
    cout << "Posiciata triabva da e >= 0!" << endl;
    return NULL;
   }
   if(!pStart) {                 // проверка за празен списък
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return NULL;
   }
   if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
    return pStart;               // връщаме указател към първия елемент
   }
   ListNode* p = pStart;             // насочваме указател за обхождане към началото
   int i = 0;                  // декларираме брояч на елементите
   while(i != aPos && p) {            // докато не достигнем желаната позиция и списъкът не е свършил
    p = p->next;                // преминаваме на следващия елемент
    i++;                    // и увеличаваме брояча
   }
   if(!p) {                   // ако сме излезли от горния цикъл, защото p е станало NULL
    cout << "Nevalidna pozicia " << aPos << ", ima samo " << i << " elementa!" << endl;
    return NULL;
   }
   return p;                   // връщаме указател към открития елемент
  }
  
  bool List::insertAt(int aPos, int aValue) {   // вмъква елемент на зададена позиция
   if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
    insertFirst(aValue);            // ползваме наготово insertFirst
    return true;                // и излизаме
   }
   ListNode* p = nodeAt(aPos-1);         // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
   if(!p) return false;             // ако няма такъв, явно има грешка
   ListNode* pNew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
   pNew->value = aValue;             // записваме данните
   pNew->next = p->next;             // 'следващ' на новия ще е елемента на позиция aPos
   p->next = pNew;                // елемента на позиция aPos-1 ще сочи към новия
   size++;
   return true;                 // вмъкването е успешно
  }
  
  bool List::removeFirst() {           // премахва елемента в началото
   if(!pStart) {
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return false;
   }
   ListNode* temp = pStart;           // запомняме кой е първия елемент
   pStart = pStart->next;            // насочваме началото към 'следващия' му
   delete temp;                 // изтриваме първия
   size--;
   return true;
  }
  
  bool List::removeLast() {            // премахва елемента в края
   if(!pStart) {
    cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
    return false;
   }
   else if(!pStart->next) {
    delete pStart;
    pStart = NULL;
    size--;
    return true;
   }
   else {
    ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
    while(p->next && p->next->next) p = p->next;// и търсим предпоследния елемент
    delete p->next;               // изтриваме ел. след него (т.е. последния)
    p->next = NULL;               // предпоследният вече няма следващ
    size--;
    return true;
   }
  }
  
  bool List::removeAt(int aPos) {       // премахва елемента на зададена позиция
   if(aPos == 0) {              // ако позицията е 0
    return removeFirst();          // ползваме наготово removeFirst
   }
   ListNode* p = nodeAt(aPos-1);       // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
   if(!p) return false;           // ако няма такъв, явно има грешка
   ListNode* temp = p->next;         // насочваме временен указател към ел. който ще премахваме
   p->next = temp->next;           // 'следващ' за елемента преди изтривания ще е 'следващия' на изтривания ел.
                        // т.е. изключваме елемента, който ще премахваме от списъка
   delete temp;               // изтриваме елемента
   size--;
   return true;
  }
  
  void List::removeAll() {          // премахва всички елементи от списъка
   ListNode * temp;
   while(pStart) {              // докато има нещо в списъка
    temp = pStart;             // насочваме временния указател към първия елемент
    pStart = pStart->next;         // насочваме началото към неговия 'следващ'
    delete temp;              // изтриваме първия
   }
   size=0;
  }
  
  bool List::isEmpty() const {        // проверява дали списъка е празен
   return !pStart;              // ако началото не сочи на никъде значи е празен
  }
  
  bool List::getValueAt(int aPos, int &aValue) const {  // прочитане на стойност на ел. на дадена позиция
   ListNode* p = nodeAt(aPos);
   if(!p) return false;
   aValue = p->value;
   return true;
  }
  
  bool List::setValueAt(int aPos, int aValue) {// промяна на стойност на ел. на дадена позиция
   ListNode* p = nodeAt(aPos);
   if(!p) return false;
   p->value = aValue;
   return true;
  }
  
  void List::print() const {   // помощен метод за отпечатване на екран
   ListNode* p = pStart;
   while(p) {
    cout << p->value << ' ';  // след последния елемент също се извежда интервал
    p = p->next;        // с малка промяна на кода това може да се избегне
   }
   cout<<endl;
  }
  
  int List::sizeOf() const{    // връща броя елементи в списъка
    return size;
  }
  
  List::~List()
  {
    ListNode* next;
    while (pStart != NULL)
    {
      next = pStart->next;
      delete pStart;
      pStart = next;
    }
  }
  
  int main(void) {
   List L;
   cout<<"insertFirst(2)\n";
   L.insertFirst(2);
   L.print();
   cout<<"insertLast(4)\n";
   L.insertLast(4);
   L.print();
   cout<<"insertAt(-1, 0)\n";
   L.insertAt(-1, 0);
   cout<<"insertAt(0, 1)\n";
   L.insertAt(0, 1);
   L.print();
   cout<<"insertAt(2, 3)\n";
   L.insertAt(2, 3);
   L.print();
   cout<<"insertAt(5, 6)\n";
   L.insertAt(5, 6);
  
   cout<<"removeAt(-1)\n";
   L.removeAt(-1);
   cout<<"removeAt(0)\n";
   L.removeAt(0);
   L.print();
   cout<<"removeAt(1)\n";
   L.removeAt(1);
   L.print();
   cout<<"removeAt(5)\n";
   L.removeAt(5);
   cout<<"removeFirst\n";
   L.removeFirst();
   L.print();
   cout<<"removeLast\n";
   L.removeLast();
   L.print();
  
   cout<<"insert(1, 2, 3)\n";
   L.insertLast(1);
   L.insertLast(2);
   L.insertLast(3);
   cout<<"Spisukut sudurja "<<L.sizeOf()<<" elementa:\n";
   L.print();
   int aValue;
   cout<<"getValueAt(1)\n";
   if(L.getValueAt(1, aValue))
   cout<<"Tam ima zapisano "<<aValue<<endl;
   cout<<"setValueAt(1, 20)\n";
   if(L.setValueAt(1, 20))
   cout<<"Uspeshen zapis\n";
   L.print();
   return 0;
  }
  

  Добавих деструктор за списъка.

Вашият коментар