За какво е следната програма

Опишете с едноредов коментар какво се случва на всеки ред от програмата. Напишете за какво служи тя:

Програма 1:

program project1;
var
  a, b, c: integer;
begin
  Write('Vavedete dve chisla:');
  ReadLn(a, b);
  c:= a;
  a:= b;
  b:= c;
  WriteLn('Chislata sega sa ', a, ' i ', b);
  ReadLn;
end.

Програма 2:

program project1;
var
  a, b: integer;
begin
  Write('Vavedete dve chisla: ');
  ReadLn(a, b);
  a:= a + b;
  b:= a - b;
  a:= a - b;
  WriteLn('Chislata sega sa: ', a, ' ', b);
  ReadLn;
end.
Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to За какво е следната програма

 1. slayer11 каза:
  program project1; //Начало на програмата
  var //Деклариране на променливи
   a, b, c: integer; //Променливите а, b, c са цели числа
  begin //Начало на алгоритъма
   Write('Vavedete dve chisla:'); //Извежда на екрана за въвеждане на две числа
   ReadLn(a, b); //Прочита от клавиатурате 2-те числа и ги записава в променливи а и b
   c:= a; //c присвоява стойноста на а
   a:= b; // а присвоява стойноста на b
   b:= c; // b присвоява сройноста на c 
   WriteLn('Chislata sega sa ', a, ' i ', b); // Извежда числата а и b на екрана
   ReadLn; // За да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end. //Край на алгоритъма
  
  • slayer11 каза:
   program project1; //Начало на програмата
   var //Деклариране на променливи
    a, b: integer; //Променливите а, b са цели числа
   begin // Начало на алгоритъма
    Write('Vavedete dve chisla: '); //Извежда на екрана за въвеждане на две числа
    ReadLn(a, b); //Прочита от клавиатурате 2-те числа и ги записава в променливи а и b
    a:= a + b; //а присвоява стойноста от сбора на промеливите a и b
    b:= a - b; // b присвоява стойноста от изваждането на промеливите a и b
    a:= a - b; // а присвоява стойноста от изваждането на промеливите a и b
    WriteLn('Chislata sega sa: ', a, ' ', b); // Извежда числата а и b на екрана
    ReadLn; / За да не се затвори програмата преди да видим резултата
   end. //Край на алгоритъма
   
 2. krisi3005 каза:
  program project1; //начало на програмата
  var //декларираме променливите
  a, b: integer; //променливите а и b са цели числа
  begin // начало на алгоритъма
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
  ReadLn(a, b); //прочита двете числа и ги записва в променливи а и b
  a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // на екрана се извеждат числата а и b
  ReadLn; //слагаме го за да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end. //край 
  
 3. krisi3005 каза:
  program project1; // начало на програмата
  var // деклариране на променливи
   a, b, c: integer;//променливите а и b и с са цели числа
  begin//начало 
   Write('Vavedete dve chisla:');//извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
   ReadLn(a, b);//прочита двете числа и ги записва в променливи а и b
   c:= a;//с присвоява стойността на а
   a:= b;// а присвоява стойността на b
   b:= c;//b присвоява стойността на с
   WriteLn('Chislata sega sa ', a, ' i ', b);// на екрана се извеждат числата а, i и b
   ReadLn;//слагаме го за да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end.//край
  
 4. krisi3005 каза:
  program project1;//начало на програмата
  var//декларираме променливите
   a, b, c: integer;//променливите а b и с са цели числа
  begin// начало на алгоритъма
   Write('Vavedete dve chisla:');//извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
   ReadLn(a, b);/прочита двете числа и ги записва в променливи а и b
   c:= a;
   a:= b;
   b:= c;
   WriteLn('Chislata sega sa ', a, ' i ', b);
   ReadLn;
  end.
 5. maggieap каза:
  program project1; // показва името на програмата
  var // деклариране на променливи
  a, b: integer; // променливите а и b са цели числа
  begin // начало
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); // това е командата за извеждане.Трябва да въведем две числа и те ще се изведат на екрана.
  ReadLn(a, b); // въвежда. Прочитат се стойностите на двете променливи
  a:= a + b; // а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // извеждат се числата на променливите а и b
  ReadLn; // за да видим резултата от програмата
  end. // край
  
 6. sunshine каза:

  Програма 1
  program project1; //именуваме програмата project1
  var //декларираме променливите
  a, b, c: integer; //декларираме променливите a,b,c и отбелязваме, че са цели числа
  begin //начало на програмата
  Write(‘Vavedete dve chisla:’); //извежда се на екрана “Въведете две числа“
  ReadLn(a, b); //въвеждаме от клавиатурата стойности за променливите a и b
  c:= a; //променливата c присвоява стойността на променливата a
  a:= b; //променливата a присвоява стойността на променливата b
  b:= c; //променливата a присвоява стойността на c
  WriteLn(‘Chislata sega sa ‘, a, ‘ i ‘, b); //извежда на екрана “Числата сега са“ и получените след присвояването стойности на променливите а и b
  ReadLn; //не чете останалото до края на реда
  end. //край на програмата

  Програма 2
  program project1; //начало на програмата, именувана project1
  var //декларираме променливите
  a, b: integer; // декларираме променливите a,b, които са цели числа
  begin //начало на програмата
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извежда на екрана “Въведете две числа“
  ReadLn(a, b); //въвеждат се от клавиатурата стойностите на променливите a,b
  a:= a + b; //променливата а присвоява сборът на а и b
  b:= a – b; //b присвоява разликата на а и b
  a:= a – b; //а присвоява разликата на а и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); //извежда на нов ред “Числата сега са“ и стойностите на а и b след присвояването
  ReadLn; //не чете останалото до края на реда
  end. //край на програмата

Вашият коментар