Реализация на списък чрез структура

Това е реализацията на списък чрез структура и динамични променливи, която обсъждахме в часа:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
struct ListNode {
 int value;    // данни
 ListNode * next; // указател към следващия елемент
};
 
void init(ListNode* &pStart) {
 pStart = NULL;
}
 
void insertFirst(ListNode* &pStart, int aValue) {// вмъква елемент в началото
 ListNode* pnew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
 pnew->value = aValue;             // записваме в него данните
 pnew->next = pStart;              // следващият след него е стария първи елемент
 pStart = pnew;                 // запомняме новия елемент като първи
}
 
void insertLast(ListNode* &pStart, int aValue) {// вмъква елемент в края
 if(!pStart)                  // ако списъкът е празен
  insertFirst(pStart, aValue);        // вмъкваме в началото
 else {
  ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
  while (p->next)
   p = p->next;               // и търсим елемент без следващ (т.е. последния)
  ListNode* pnew = new ListNode ;       // заделяме памет за новия елемент
  pnew->value = aValue;            // записваме в него данните
  pnew->next = NULL;             // той няма следващ елемент, защото е последен
  p->next = pnew;               // но досегашният последен вече сочи към новия
 }
}
 
ListNode* nodeAt(ListNode* &pStart, int aPos) { // връща указател към елемент на зададена позиция
 if(aPos < 0) {                // проверка за невалидна позиция
  cout << "Posiciata triabva da e >= 0!" << endl;
  return NULL;
 }
 if(!pStart) {                 // проверка за празен списък
  cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
  return NULL;
 }
 if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
  return pStart;               // връщаме указател към първия елемент
 }
 ListNode* p = pStart;             // насочваме указател за обхождане към началото
 int i = 0;                  // декларираме брояч на елементите
 while(i != aPos && p) {            // докато не достигнем желаната позиция и списъкът не е свършил
  p = p->next;                // преминаваме на следващия елемент
  i++;                    // и увеличаваме брояча
 }
 if(!p) {                   // ако сме излезли от горния цикъл, защото p е станало NULL
  cout << "Nevalidna pozicia " << aPos << ", ima samo " << i << " elementa!" << endl;
  return NULL;
 }
 return p;                   // връщаме указател към открития елемент
}
 
bool insertAt(ListNode* &pStart, int aPos, int aValue) { // вмъква елемент на зададена позиция
 if(aPos == 0) {                // ако позицията е 0
  insertFirst(pStart, aValue);        // ползваме наготово insertFirst
  return true;                // и излизаме
 }
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos-1);     // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
 if(!p) return false;             // ако няма такъв, явно има грешка
 ListNode* pNew = new ListNode ;        // заделяме памет за новия елемент
 pNew->value = aValue;             // записваме данните
 pNew->next = p->next;             // 'следващ' на новия ще е елемента на позиция aPos
 p->next = pNew;                // елемента на позиция aPos-1 ще сочи към новия
 return true;                 // вмъкването е успешно
}
 
bool removeFirst(ListNode* &pStart) {      // премахва елемента в началото
 if(!pStart) {
  cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
  return false;
 }
 ListNode* temp = pStart;           // запомняме кой е първия елемент
 pStart = pStart->next;            // насочваме началото към 'следващия' му
 delete temp;                 // изтриваме първия
 return true;
}
 
bool removeLast(ListNode* &pStart) {      // премахва елемента в края
 if(!pStart) {
  cout << "Spisaka e prazen!" << endl;
  return false;
 }
 else if(!pStart->next) {
  delete pStart;
  pStart = NULL;
  return true;
 }
 else {
  ListNode* p = pStart;            // започваме от първия
  while(p->next && p->next->next) p = p->next;// и търсим предпоследния елемент
  delete p->next;               // изтриваме ел. след него (т.е. последния)
  p->next = NULL;               // предпоследният вече няма следващ
  return true;
 }
}
 
bool removeAt(ListNode* &pStart, int aPos) {// премахва елемента на зададена позиция
 if(aPos == 0) {              // ако позицията е 0
  return removeFirst(pStart);       // ползваме наготово removeFirst
 }
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos-1);   // намираме предишният елемент (на позиция APos-1)
 if(!p) return false;           // ако няма такъв, явно има грешка
 ListNode* temp = p->next;         // насочваме временен указател към ел. който ще премахваме
 p->next = temp->next;           // 'следващ' за елемента преди изтривания ще е 'следващия' на изтривания ел.
                      // т.е. изключваме елемента, който ще премахваме от списъка
 delete temp;               // изтриваме елемента
 return true;
}
 
void removeAll(ListNode* &pStart) {     // премахва всички елементи от списъка
 ListNode * temp;
 while(pStart) {              // докато има нещо в списъка
  temp = pStart;             // насочваме временния указател към първия елемент
  pStart = pStart->next;         // насочваме началото към неговия 'следващ'
  delete temp;              // изтриваме първия
 }
}
 
bool isEmpty(ListNode* pStart) {      // проверява дали списъка е празен
 return !pStart;              // ако началото не сочи на никъде значи е празен
}
 
bool getValueAt(ListNode* pStart, int aPos, int &aValue) {// прочитане на стойност на ел. на дадена позиция
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos);
 if(!p) return false;
 aValue = p->value;
 return true;
}
 
bool setValueAt(ListNode* pStart, int aPos, int aValue) {// промяна на стойност на ел. на дадена позиция
 ListNode* p = nodeAt(pStart, aPos);
 if(!p) return false;
 p->value = aValue;
 return true;
}
 
void print(ListNode* &pStart) { // помощен метод за отпечатване на екран
 ListNode* p = pStart;
 while(p) {
  cout << p->value << ' ';  // след последния елемент също се извежда интервал
  p = p->next;        // с малка промяна на кода това може да се избегне
 }
 cout<<endl;
}
 
int main(void) {
 ListNode* L;
 init(L);
 cout<<"insertFirst(2)\n";
 insertFirst(L, 2);
 print(L);
 cout<<"insertLast(4)\n";
 insertLast(L, 4);
 print(L);
 cout<<"insertAt(-1, 0)\n";
 insertAt(L, -1, 0);
 cout<<"insertAt(0, 1)\n";
 insertAt(L, 0, 1);
 print(L);
 cout<<"insertAt(2, 3)\n";
 insertAt(L, 2, 3);
 print(L);
 cout<<"insertAt(5, 6)\n";
 insertAt(L, 5, 6);
 
 cout<<"removeAt(-1)\n";
 removeAt(L, -1);
 cout<<"removeAt(0)\n";
 removeAt(L, 0);
 print(L);
 cout<<"removeAt(1)\n";
 removeAt(L, 1);
 print(L);
 cout<<"removeAt(5)\n";
 removeAt(L, 5);
 cout<<"removeFirst\n";
 removeFirst(L);
 print(L);
 cout<<"removeLast\n";
 removeLast(L);
 print(L);
 
 cout<<"insert(1, 2, 3)\n";
 insertLast(L, 1);
 insertLast(L, 2);
 insertLast(L, 3);
 print(L);
 int aValue;
 cout<<"getValueAt(1)\n";
 if(getValueAt(L, 1, aValue))
 cout<<"Tam ima zapisano "<<aValue<<endl;
 cout<<"setValueAt(1, 20)\n";
 if(setValueAt(L, 1, 20))
 cout<<"Uspeshen zapis\n";
 print(L);
 
 return 0;
}
Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар