Сортиране на масиви – обяснение

Добавете като коментар кода са сортиране на масив (по единия от двата метода които сме учили), за кой метод става въпрос и го обяснете:

метод 1

var i, j, swap, imin: integer;
...
for i:=1 to N-1 do begin
  imin:=i;
  for j:=i+1 to N do
    if a[j]<a[imin] then imin:=j;
  if imin <> i then begin
    swap:=a[i];
    a[i]:=a[imin];
    a[imin]:=swap;
  end;
end;

метод 2

var i, j, swap: integer;
...
for i:=1 to N do 
  for j:=1 to N-i do begin
    if a[j]>a[j+1] then begin
      swap:=a[j];
      a[j]:=a[j+1];
      a[j+1]:=swap;
    end;
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Сортиране на масиви – обяснение

 1. zornitsa_mirela каза:
   var i, j, swap, imin: integer; // декларираме променливите i, j, swap, imin да са целочислен тип данни
  ...
  for i:=1 to N-1 do begin // за i присвояваме от 1 до N-1 да прави
    imin:=i; // imin да бъде равно на i
    for j:=i+1 to N do // за j присвояваме да бъде равно на i+1 до N да пръви
      if a[j]<a[imin] then imin:=j; // ако a[j] е по-малко от а[imin] тогава imin да бъде равно на j
    if imin <> i then begin // ако imin е по-голямо или по-малко от i тогава да прави
      swap:=a[i]; // за swap присвояваме да бъде равно на a[i]
      a[i]:=a[imin]; // за a[i] присвояваме да бъде равно на a[imin]
      a[imin]:=swap; // за a[imin] присвояваме да бъде равно на swap
    end; // край
  end; // край 

  – Зорница

 2. zornitsa_mirela каза:
  var i, j, swap: integer; //декларираме i,j,swap от целочислен тип
  ...
  for i:=1 to N do //за i присвоява 1 от N до
    for j:=1 to N-i do begin //за j присвоява от N-1 до започване
      if a[j]>a[j+1] then begin //ако а(j) е по-голямо от а (j+1) тогава започва
        swap:=a[j]; //swap да присвоява a(j)
        a[j]:=a[j+1]; // a(j) присвоява а(j+1)
        a[j+1]:=swap; // a(j+1) присвоява swap
      end;// край 

  – Мирела

 3. emiliarstefanova каза:
  var i, j, swap: integer; // декларираме променливите i , swap: цяло число
  ...
  for i:=1 to N do // за i се променя от 1 до N 
    for j:=1 to N-i do begin // за j се променя от 1 до N - i изпълни
      if a[j]>a[j+1] then begin // ако от масива а елемента с номер j е по-голям от масива а с елемент j+1 ,то започни
        swap:=a[j]; // swap получава стойност от масива а елемента с номер j
        a[j]:=a[j+1]; // масива а елемента с номер j се получава стойност за масива а с елемент j+1 
        a[j+1]:=swap; // от масива а елемента с номер j+1 получава стойност за елемента swap
      end;// край 
   
 4. Lubomira каза:
  program Project1;
  
  var i, j, swap, imin: integer; // декларираме променливи
  ....
  for i:=1 to N-1 do begin // за от 1 до предпоследния елемент се изпълнява:
    imin:=i;         //за най-малка стойност присвояваме i
  for j:=i+1 to N do    // за променливата j ,присвояваме стойността на i+1
    if a[j]<a[imin] then imin:=j; //ако елемента j е по-малък от стойността ->
                   //-> на a[imin], imin присвоява стойността на j
     if imin <> i then begin //ако минималната стойност е различна от стойността ->
                 //-> на i ,тогава се изпълнява:
      swap:=a[i];  //променливата swap присвоява стойността на i от масива а
      a[i]:=a[imin]; // масива a[i] присвоява стойността на a[imin]
      a[imin]:=swap; // a[imin] присвоява променливата swap
     end;
  end;
  end.                              
  

Вашият коментар