Четене на срочни оценки

Да се напише програма, която прочита от файл (създаден с програмата от другата задача) срочната оценка по 6 предмета и:

 • ги отпечатва на екрана
 • пресмята средния успех за срока и го отпечатва
 • извежда броят на предметите, по които има опасност ученика да остане на поправителен
 • извежда подходящо съобщение в зависимост от средния успех на ученика

По желание: да се прочитат и имената на предметите и където е удачно, да се отпечатват и те.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Четене на срочни оценки

 1. kaloyan каза:

  Мисля, че не съм направил програмата много прегледна :)

  CONST
   n=6;//Броя на учениците
  TYPE
   uchenik=record
    predmet:string[20];
    uspeh:integer;
   end;
  VAR
   f:file of uchenik;
   uch: array[1..n] of uchenik;
   i:integer;
   sbor_ocenki,br_popravitelen:integer;
   popravitelen: array[1..n] of boolean;
   uspeh_s_dumi:string;
   sr_uspeh:real;
  BEGIN
  sbor_ocenki:=0;
  br_popravitelen:=0;
  assign(f,'info.dat');
  reset(f);
   for i:=1 to n do begin
    read(f,uch[i]);
    with uch[i] do begin
     writeln('Predmet: ',predmet);
     writeln('Uspeh: ',uspeh);
     sbor_ocenki:=sbor_ocenki+uspeh;//Намираме сбора на всички оценки
     if uspeh=2 then begin
      popravitelen[i]:=true;
      br_popravitelen:=br_popravitelen+1;
     end;
     writeln;
    end;
   end;
  //Пресмятаме средния успех, за да го запишем и с думи
  sr_uspeh:=sbor_ocenki/n;
  if (sr_uspeh>=2.00) and (sr_uspeh<2.50) then uspeh_s_dumi:='Slab'
   else
  if ((sr_uspeh>=2.50) and (sr_uspeh<3.50)) then uspeh_s_dumi:='Sreden'
   else
  if ((sr_uspeh>=3.50) and (sr_uspeh<4.50)) then uspeh_s_dumi:='Dobar'
   else
  if ((sr_uspeh>=4.50) and (sr_uspeh<5.50)) then uspeh_s_dumi:='Mnogo Dobar'
   else
  if ((sr_uspeh>=5.50) and (sr_uspeh<=6.00)) then uspeh_s_dumi:='Otlichen';
  
  writeln('Sreden uspeh: ', uspeh_s_dumi,' ',sr_uspeh:0:2);
  
  if br_popravitelen>0 then begin
   writeln('Uchenika shte ostava na popravitelen po ', br_popravitelen, ' predmeta:');
    for i:=1 to n do
     with uch[i] do begin
      if popravitelen[i]=true then writeln(' ',predmet);
     end;
  end;
  
  close(f);
  readln;
  END.

Вашият коментар